تقدیر نمایندگان مجلس از دولت

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه نفت و انرژی- در آس//تانه انتخابات رياستجمهوریوباگسترشتبليغاتغيرمستقيم رسانهاي حرف، حديث و جنگ رسانهاي بر سر به گ//ردن آويختن مدال افتخار تکميل فازهاي پارسجنوبي به ش//دت تبديل ب//ه موضوع داغ مطبوعات شده است.

با وجود اينکه تصميمهاي غيرکارشناس//ي مسووالن دولت احمدينژاد سبب شد ايران در توسعه ميادين مشترک گازي و نفتي و از جمله ميدان عظيم پارسجنوبي از شرکاي خود عقب بماند اما پس از چهار س//ال تالش شبانهروزي مسووالن دولت يازدهم و دستاوردهاي چشمگير اين دولت در صنعت نفت و گاز مدعي شدند که اين موفقيت ثمره فعاليت اين دولت نيست.

ماجرا از آنجايي ش//روع ميشود که سرعت توس//عه ميدان گازي پارسجنوبي با کلنگزني نس//نجيده و عجوالن//ه فازهاي موس//وم به 35 ماهه در دولت س//ابق کند شد اما دولت يازدهم ب//ا اولويتبندي طرحها و اختصاص منابع مالي محدود، عالوه بر باال بردن امنيت انرژي کشور، فازه//اي پارسجنوبي را يکي پ//س از ديگري راهاندازي کرد.

تصميموزيرپيشيننفتدرکلنگزنيفازهاي 35 ماههدرپارسجنوبينهتنهاکمکيبهافزايش برداشت ايران از پارسجنوبي نکرد بلکه با پراکنده کردن منابع فني و مالي، باعث تاخير در تکميل پروژهها و عقب ماندن ايران از قطر در برداش//ت گاز و سود سرشار اين کشور شد.

کلنگزني چندين فاز جديد در پارسجنوبي در دوره فعاليت وزير پيشين نفت که به فازهاي 53ماهه موس//وم ش//د، باعث شد برنامه توسعه پارسجنوبي تغيير اساسي کند و با پراکنده کردن بودجه محدود و امکانات فني ميان فازهاي قديم و جدي//د، زمان بهرهب//رداري از فازهايي که کار ساخت آنها زودتر شده بود با تاخير چندين ساله مواجه شود.

در دوران مديريت پيشين وزارت نفت، بدون توج//ه به ظرفي//ت و توان داخل//ي و همچنين محدوديته//اي بودج//ه، در خرداد س//ال 89 کلن//گ اجراي فازه//اي ‪12، 02، 91، 41، 31،‬ ‪23 22،‬ و 24 موس//وم به فازه//اي 53ماهه به زمين زده شد.

طبق قرارداد بايد در خردادماه س//ال 1392 توليد زودهنگام از اين هش//ت فاز آغاز ميش//د اما اين مساله در تاريخ اعالمشده محقق نشد و حتي نگاهي به وضعيت پيشرفت اين فازها نشان داد اين فازها در آن مقطع تنها 50 تا 60 درصد پيشرفت داشتهاند.

نکته قابل توجه اين است که در زمان امضاي پرسروصدايقراردادفازهاي53 ماهه،کارشناسان صنعت نفت هشدار ميدادند راهاندازي فازهاي 35 ماهه اقدامي احساسي است و با واقعيتهاي صنعت نفت همخواني ندارد.

قراردادفازهاي53 ماههخرداد98 بينشرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرما و پيمانکاران داخلي بسته شد. طبق قرارداد بايد خردادماه سال گذش//ته توليد زودهنگام از اين هشت فاز آغاز ميشد اما اين برنامه هيچ گاه تحقق نيافت.

فازهاي 35 ماهه شامل فازهاي ‪91، 41، 31،‬ ‪23 22، 12، 02،‬ و42 اس//ت که قرارداد آنها با انتقاد کارشناسان صنعت نفت در دوران وزارت مسعود ميرکاظمي امضا شد.

تعريف فازهاي 35 ماهه باعث شد بودجه در نظر گرفتهشده براي توسعه فازهاي پارسجنوبي بين طرحهاي متعدد تقسيم شود و به اين ترتيب فازه//اي قديمي پارسجنوبي نيز به ميزان الزم توسعه نيابند و از برنامه اوليه عقب بمانند.

با اين حال با روي کار آمدن دولت يازدهم و دولت تدبير و اميد و اجرايي شدن برجام و کاهش تحريمها روند اجرايي اين فازها سرعت گرفت و در انتهاي دولت يازدهم و در آس//تانه انتخابات دوازدهمي//ن دوره رياس//تجمهوري اين فازها تکميل شده و به بهرهبرداري رسيدند.

کار را ک//ه ک//رد آنک//ه تم//ام ک//رد اين ضربالمث//ل مصداق ب//ارز افتتاح ش//ش فاز پارسجنوبي با دس//تان ريي//س دولت تدبير و اميد اس//ت؛ افتتاح ش//ش فاز پارسجنوبي بزرگترين افتتاحيه تاريخ صنعت نفت ايران اس//ت که با اتکا به آن ميزان برداش//ت روزانه ايران و قطر برابر شد.

کارشناس//ان ميگويند ورود اين شش فاز به شبکه گاز کشور موجب ميشود توليد گاز ايران بعد از سالها به قطر برسد و از سويي نياز کشور براي تامين گاز مناطق شمالي کشور هم تامين شود. برنامهريزي براي جلو زدن از قطر هم آغاز شده است؛ اتفاقي که سالها بود صنعت نفت و گاز کش//ور براي رسيدن به اين خواسته تالش ميکرد.

ح/الوروزپروژهه/اينفتيدردولت دهم

در همين حال يک کارش//ناس حوزه انرژي به ش//انا ميگويد بد نيست نگاهي بيندازيم به گفتهه//اي مديرعامل وقت ش//رکت نفت و گاز پارستنهايکماهماندهبهپايانمهلت53ماهه تکميلفازها.

محمدرضا زهيري اذعان کرده بود طرحهاي 53ماهه توسعه ميدان گازي پارسجنوبي منتفي شدهاند.ويکهشرکتتحتمديريتشمسووليت توس//عه ميدان پارسجنوبي را عهدهدار بود، در روزه//اي پاياني فروردينماه 92 اعالم کرده بود فازهاي53ماهه از آغاز توسعه تاکنون به پيشرفت حداکثر 60 درصدي رس//يدهاند و با وجود آنکه ارديبهشتماه29 مهلت53ماههبهپايانميرسد، اين فازها به توليد گاز نخواهند رسيد. او افزوده بود:»هماکنوننقلوانتقالمنابعماليمشکلشده است.« او درعين حال اعالم کرده بود: کمتر از 10 ميليارداز22 ميليارددالريکههدفگذاريشده، جذب شده است.

به گفته س//عيد ساويز اين حقيقت، چرخ در گل نشس//ته پروژههاي اقتصادي آنروزهايمان بود. اگرچه مديريت و نيروي انساني نفت و گاز پارس، پيمانکاران و پيمانکاران خرد آنچه در طبق اخالص داشتند در راه توسعه فازها نهاده بودند و به قولي نميتوان از پيشرفت 50 تا 60 درصدي اين پروژهها در زمان تحريمها گذشت اما اظهار نظر مبني بر اينکه دولت روحاني دسترنج ديگران را افتتاح ميکند، از دايره انصاف خارج است و بايد گفت کشتي صنعت گاز ايران در آن روزها به گل تحريمها نشسته بود. با اين حال مهندس زنگنه وقتي پشت تريبون رفت، اين افتخار را مصادره نکرد و از تمام وزراي قبل که دست در دست هم هر کدام در تکميل فازهاي پارسجنوبي نقش داشتند، قدرداني کرد.

در پايان بد نيست به خاطر آوريم که در دولت دهمسابقهافتتاحپروژههاينيمهتماموجودداشته است.بهراستياگرواقعاپيشرفتششفازمتعارف پارسجنوبيواليهنفتي09درصدبوددولتدهم خود آن را افتتاح نميکرد و اجازه پردهبرداري از اين پروژهها را به دولت بعدي واگذار ميکرد؟؟!!

نم/اد تحق/ق سياس/تهاي اقتص/اد مقاومتي

اين در حالي است که روز گذشته بيش از002 نماينده مجلس ش//وراي اسالمي در بيانيهاي با اشاره به بهرهبرداري از فازهاي جديد منطقه گازي پارسجنوبي اين امر را نماد تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي عنوان کردند.

در بيانيه نمايندگان که از س//وي علياصغر يوسفنژاد، عضو هياترييسه مجلس در جلسه علني روز گذشته مجلس قرائت شد آمده است:

»افتتاح همزمان ش//ش فاز توسعه ميدان عظيم گازي پارسجنوبي و شروع بهرهبرداري از اليه نفتي اين ميدان و چهار طرح پتروشيمي در 27 فروردينماه 96 با سرمايهگذاري قريب به 20 ميلي//ارد دالر برگ افتخار زريني براي جمه//وري اس//المي ايران و موي//د کارآمدي و توانمن//دي نظام در س//ختترين ش//رايط تحريمهاي ستمگرانه عليه صنعت نفت کشور اس//ت. امروز مجموعه پارسجنوبي به عنوان نماد تحقق سياس//تهاي اقتصاد مقاومتي در تارک نظام ميدرخش//د. پيگيري سرسختانه ب//راي اجراي منويات مق//ام معظم رهبري در برداش//ت شايس//ته و منصفانه از ميدانهاي مش//ترک به حمداهلل ام//روز و در اين دولت با بهرهب//رداري از 11 فاز پارسجنوبي به خوبي محقق شده است.

فعاليتتحسينبرانگيزشرکتهايپيمانکاري و سازندگان ايراني در اجراي طرحهاي توسعهاي اين مي//دان همراه با تکميل زنجي//ره ارزش با احداث همزمان طرحهاي متعدد پتروش//يمي از مصاديق رويکرده//اي توليد درونزا، برونگرا و دانشبنيان ميباشد.

ما نمايندگان ملت اين موفقيت و افتخار بزرگ را ب//ه محضر ملت، مقام معظم رهبري، خانواده معظم شهدا و ايثارگران، رييسجمهور محترم، دولت و همه دس//تاندرکاران طرحهاي عظيم پارسجنوبي در بخشهاي مختلف گاز، نفت و پتروشيمي تبريک ميگوييم و اميدواريم در سايه اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال شاهد شکوفايی بيشتر توليدکنندگان اين حوزه باشيم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.