نقش آمريکا در کاهش قيمت نفت

Jahan e-Sanat - - News -

گزارش هفتگي اداره اطالعات انرژي (EIA) در خصوص ميزان ذخاير نفتي آمريکا منجر به کاهش بهاي نفت شد.

بر اس//اس اين گزارش، قيمت هر بش//که نفت برنت روز گذشته با 0/07 درصد کاهش به 54 دالر و 85 سنت رسيد. قيمت نفت خام آمريکا نيز با 0/10 درصد کاهش به 52 دالر و 36 سنت رسيد.

تجار گفتند سخنان دبيرکل اوپک که گفته اين سازمان متعهد به برقراري ثبات در بازار از طريق کاهش حجم ذخاير جهاني نفت به رقم متوسط پنج سال گذشته است، تاثيري مثبت بر قيمتها داشته است.

اوپک به همراه ديگر توليدکنندگان از جمله روسيه توافق کردهاند که توليد نفت خود را در نيمه نخست امسال مجموعا حدود 1/8 ميليون بشکه در روز کاهش دهند.

کاهش صادرات نفت عربس//تان نيز در تقويت قيمتها موثر بوده است. براساس آمارهاي موسسه آمار نفتي جودي، صادرات نفت عربستان از 7/7 ميليون بشکه در ماه ژانويه به 6/96 ميليون بشکه در ماه فوريه رسيده است اما توليد نفت اين کشور در ماه فوريه به 10 ميليون بشکه در روز افزايش يافته در حالي که اين رقم در ماه ژانويه 9/75 ميليون بشکه در روز بوده است.

بازار نفت گرفتار مسابقه طنابکشي شده است؛ کاهش توليد اوپک از تثبيت قيمت پشتيباني ميکند در حالي که افزايش توليد آمريکا نگرانيهايي از افزايش عرضه نفت خام ايجاد کرده اس//ت. البته در معامالت روز سهشنبه بازارهاي جهاني،قيمتنفتخاموستتگزاساينترمدييتبهحدپايين 52 دالرو01 سنتهمرسيداماتحتتاثيرزمزمههاييمبني بر اينکه عربستان سعودي عرضه به بازار را کاهش ميدهد، دوباره افزايش يافت.

جان کيلداف، يکي از ش//رکاي شرکت اگين کپيتال در نيويورک ميگويد: دقيقا وس//ط ميدان مبارزهايم؛ جايي که گاوهاي نر با خرسها براي آخرين مبارزه، رو در رو ميشوند. هرچند اداره اطالعات انرژي گزارشي مبني بر ذخيرهسازي 8/2 ميليون بشکه نفت ارائه داده است اما عوامل ديگري نيز موجب کاهش بهاي نفت شده است.

يک//ي از اي//ن عوامل آغ//از فصل تعمي//رات و نگهداري پااليشگاههاست. در واقع در اين موقع از سال ميزان مصرف نفتخامپااليشگاههاکاهشمييابدونفتانباشتهميشود.اما با وجود رکورد باالي ذخيرهسازي نفت خام در آمريکا، واردات نفت خام همچنان در حال افزايش است.

ط//ي هفته گفته ش//ده در ماه مارس که ذخيرهس//ازي بزرگي صورت گرفت، روزانه بهصورت متوس//ط 8/2 ميليون بش//که در روز واردات خام صورت گرفته است به طوري که ميزان توليد تقريبا با ميزان واردات نفت خام يک روز آمريکا برابر بوده است.

البته يکي از داليل واردات نفت خام آمريکا اين است که براي برخي پااليشگاههاي آمريکايي استفاده از نفت سنگين مناسبتر از نفت توليدشده در منطقه باکن و پرميان است. حتيممکناستبرايپااليشگاههاينزديکبهخليجمکزيک، واردات نفت از ونزوئال يا ساير توليدکنندگان نفت منطقهاي اقتصاديتر به نظر برسد.

از سوي ديگر در حالي طرح کاهش سقف توليد اوپک براي کنترل قيمت در بازار نفت خام، به تاريخ بازبيني خود نزديک ميشودکهونزوئالبهعنوانيکيازبزرگترينکاهشدهندگان توليد نفت، شرايطي بسيار ناپايدار دارد.

هفتههاي اخير در کاراکاس پايتخت ونزوئال، پرآشوب بوده و اقتصاد اين کش//ور نيز نزديک به دوس//ال است که در پي افت ش//ديد قيمت نفت خام با مشکل درآمدي مواجه شده و فس//اد اقتصادي موجود در سيستم حاکم، به اين مشکل دامن زده است.

به گزارش رويترز، در چنين شرايطي اجماع بر سر کاهش توليد نفت در ميان کشورهاي عضو اوپک، يکي از موقعيتهاي مطلوب دولت ونزوئال را فراهم آورد تا ناتوانيهاي خود را پشت پرده کنترل بازار نفت پنهان کند و س//همي نزديک به 10 درصدي از کاهش توليد اين کارتل را برعهده گيرد؛ سهمي که احتماال بهزودي دردسري بزرگ براي کشورهاي صادرکننده نفت ايجاد خواهد کرد چراکه بحران ونزوئال به شدت با نفت گره خورده و سناريوهاي مختلفي براي آن ميتوان فرض کرد که هيچ کدام بهنفع اوپک نيستند. از اين ميان دو سناريو بيش از ديگر برآوردها محتمل هستند.

وقتي ونزوئال قادر به خريد نفت سبک نباشد، نفتي هم براي فروش نخواهد داشت و اين بهمعني کاهش بيش از اندازه نفت اوپک و برهم خوردن تعادل پيشبيني شده اين سازمان در جهت ديگري است.

بح//ران اقتصادي در ونزوئال در همينحال ش//رکتهاي خارجي را از ميدانهاي نفتي اين کشور فراري داده و مصادره اموال آنها و ناتواني دولت در پرداخت تعهدات مالياش موجب شده تعداد دکلهاي فعال از 70 دکل در سال 2015 به 51 دکلدرسال6102 کاهشيابد؛وضعيتيکهتمامبحرانهارا تشديد ميکند و حساب و کتاب اوپک را برهم ميزند.

اين در حالي اس//ت که وزير انرژي عربستان معتقد است همگرايي ميان اعض//اي اوپک به برقراري ثبات در بازارهاي جهاني نفت خام انجاميده است.

خالد الفالح در مصاحبهاي با شبکه تلويزيوني العربيه گفت: س//طح همکاري توليدکنندگان نفت خام عضو و غير عضو سازمانکشورهايصادرکنندهنفت)اوپک(بسيارخوبوحتي بيش از 100 درصد است، اما براي تصميمگيري درباره ادامه توافق برنامه کاهش عرضه نفت زود به نظر ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.