مهمترين محور توسعه صنعت پتروشيمي

Jahan e-Sanat - - News -

مدير سيزدهمين همايش بينالمللي صنعت پتروشيمي)FPI( گفت: رقابتپذيري در قيمت خوراک صنعت پتروشيمي و خوراکهاي موجود در ايران، يکي از محورهايي است که بايد در جذب سرمايهگذاران به آن توجه داشت.

فرناز علوی با اشاره به اينکه تالش ما بر اين است تا حد ممکن بازيگران اصلي سرمايهگذاري را در کنار خود داشته باشيم و از تجاربشان در اين زمينه استفاده کنيم، گفت: مهمترين هدف از برگزاري اين همايش، جذب سرمايه خارجي است. در گذشته مشکالت مربوط به بيمه سرمايهگذاران در ايران را شرکت ملي پتروشيمي عهدهدار بود؛ اين در حالي است که در حال حاضر شرکت ملي پتروشيمي به عنوان شرکتي توسعهاي تنها در قالب يک نقش تسهيلکننده در کنار شرکتهايي است که امکان بيمهاي را براي سرمايهگذاران اين صنعت در ايران فراهم ميکنند.

وی ادامه داد: در خالل برگزاري اين همايش، بايد در نظر داشته باشيم که فرصتي براي سازندگان داخلي ايجاد شود تا قابليتهاي خودشان را به نمايش بگذارند. همانطور که ميدانيد دوازدهمين همايش بينالمللي صنعت پتروشيمي در آستانه امضاي قرارداد برجام بود بنابراين پيش از آن، امکان حضور ش//رکتهاي خارجي در ايران و اين نمايش//گاه وجود نداش//ت اين در حالي اس//ت که پس از امضاي برجام، شاهد تحولي در اين زمينه بوديم.

به گفته علوي، نوع ارائه فرصتهاي موجود در صنعت پتروشيمي به سرمايهگذاران در دوره گذشته متفاوت بود چرا که قيمت نفت کاهش يافته بود و شرايط بينالمللي با شرايط کنوني بسيار متفاوت بود. از طرفي تحوالت متفاوتي در زمينه فناوري بينالمللي که موجب استفاده متانول براي تبديل به الفين را ممکن ميکرد، ايجاد شده بود اين در حالي است که صنعت پتروشيمي در چين و آمريکا توسعه پيدا کرده بود.

اينمقاممسوولبااشارهبهاينکهبيندوازدهمينوسيزدهمينهمايش بينالمللي پتروشيمي، فرصت مناسبي ايجاد شد که با شرکتهاي خارجي صاحب فناوري، بانکها و بيمهها وارد مذاکره ش//ويم، بيان کرد: يکي از مهمترين محورهايي که براي همايش امسال در نظر داريم، سياستهايي براي جذب سرمايه خارجي است چرا که پتروشيمي صنعتي سرمايهبر است. البته در اين همايش طرحهايي با هدف محروميتزدايي و ايجاد اشتغال نيز معرفي ميشود. به اين ترتيب توانمنديهايي که در زمينه پژوهشي و فناوري داشتيم، ارائه ميشود.

مدير سيزدهمين همايش بينالمللي شرکت ملي پتروشيمي تصريح کرد: رقابتپذيري خوراکهاي مورد اس//تفاده در صنعت پتروشيمي و خوراکهاي موجود در ايران، يکي از محورهايي اس//ت که بايد در ارائه طرحها و در ادامه آن، جذب سرمايهگذار به آن توجه داشت.

به گفته علوي، در اين همايش بينالمللي 125 شرکت ايراني و 65 شرکت خارجي از 16 کشور جهان که اغلب اروپايي و آسيايي هستند، شرکت ميکنند؛ اين در حالي است که از 32 سخنران اين همايش، 20 سخنران خارجي بوده و 12 سخنران داخلي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.