توسعه اليه نفتي پارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نفت از ادامه مذاکره با شرکت دانمارکي مرسک جهت توسعه اليه نفتي پارسجنوبي و تغيير کارفرماي اين ميدان خبر داد.

بيژن نامدارزنگنه با اشاره به تداوم مذاکرات با اين شرکت دانمارکي گفت: اميدواريم توافقهاي نهايي در آيندهاي نزديک حاصل ش//ود. بر همين اساس تصميم گرفته شد کارفرماي اين پروژه شرکت نفت و گاز پارس باشد.

بهگزارشمهر،درهمينارتباطغالمرضامنوچهري،معاونتوسعهومهندسي شرکت ملي نفت هم در گفتوگو با مهر در پاسخ به اينکه در حوزه پيمانکاري تکليف مذاکرات چه شد، گفت: فعال مذاکرات خود را با شرکت مرسک دانمارک پيش ميبريم تا در آيندهاي نزديک به انعقاد قرارداد برسيم.

اين اظهارات منوچهري در حالي مطرح ميشود که وي از شرکت پتروايران خواسته براي اجراي برنامه توليد از اليه نفتي پارسجنوبي حتما از مشورتهاي شرکت مرسک دانمارک استفاده کند. تاکيد بر اين موضوع هم به دليل توسعه اليه نفتي توسط اين شرکت دانمارکي است.

منوچه//ري در تکميل اظهارات وزير نفت درب//اره تغيير کارفرماي اين پروژه به گفت: اين پروژه پيشتر توسط شرکت نفت و گاز پارس کارفرمايي شد اما سال گذشته تصميم گرفته شد اين پروژه به شرکت نفت فالت قاره واگذار ش//ود و براس//اس تصميمات جديد، اين پروژه به شرکت نفت و گاز پارس بازگشت.

وي با بيان اينکه قرار بود از اين ميدان 35 هزار بش//که نفت بهطور روزانه برداش//ت کنيم، افزود: هماکنون اين ميزان حدود 25 هزار بش//که اس//ت که با ظرفيتس//ازي براي دو چاه اليه نفتي، اميدواريم تا پايان س//ال به اين رقم دست يابيم.

بر اساس اين گزارش، شرکت مرسک دانمارک تا سال گذشته وظيفه توسعه و توليد از بخش قطري اليه نفتي را بر عهده داشت و توانسته بود يک ميليارد بشکه در طول سالهاي اخير براي قطر برداشت کند اما در سال گذشته پيشنهاد توتال به قطر براي توليد از اين اليه، موجب خروج مرسک از اين حوزه نفتي و خداحافظي با قطريها شد.

مرسک پس از اين اتفاق مذاکرات خود را با شرکت ملي نفت ايران بهصورت جديتر دنبال کرد که فعال به امضاي قرارداد منجر نش//ده اس//ت. مرسک در ابتداي دهه 80 طي جلساتي با وزارت نفت، پيشنهاد خوبي را براي توسعه اليه نفتي ارائه داد که با تصميم وزارت نفت، اين پيشنهاد کنار گذاشته شد و شرکت پتروايران براي توسعه در نظر گرفته شد.

حاش//يههاي فراوان در حفاري اين پروژه و شکس//ت برنامه ش//لمبرژه در حفاريها، موجب بروز اتفاقات سريالي شد تا اينکه شناور مخصوص برداشت از اليه نفتي خريداري شد.

بازگشت مرسک به ايران يادآور بخشي از اظهارات پاشا رمضانپور، مدير وقت امور حقوقي و قراردادي شرکت مرسک است که گفته بود: با وجود تاکيد و اعالم آمادگي مرسک براي آغاز توسعه در اين حوزه، تصميم گرفته شد يک شرکت ايراني تازهتاسيس توسعه را بر عهده گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.