صادرات برق کشور 6/7 ميليارد کيلووات ساعت است

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: در سال 95 ايران توانست بيش از 6/7 ميليارد کيلووات س//اعت برق به کش//ورهاي مختلف صادر کند.

هوشنگ فالحتيان روز چهارشنبه در حاشيه نمايشگاه کنفرانس ملي شبکههاي توزيع نيروي برق در دانشگاه سمنان افزود: ايران به کشورهاي مختلف و تمام کشورهايي که از طريق مرز زميني به ايران متصل هستند برق صادرات ميکند.

وي ادامه داد: ايران به کشورهايي مانند عراق، پاکستان و افغانستان برق صادر و از کش//ورهاي ترکمنستان و ارمنستان برق وارد ميکند اما در مجموع، تراز صادرات برق ايران نسبت به واردات به نحو قابل توجهي بيشتراست.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به اينکه در پرتو اجراي چنين کنفرانسهايي شاهد هستيم که سال به سال خدمات شرکتهاي برق بهبود مييابد، گفت: درصد خودکفايي در بخش توزيع برق کشور نس//بت به گذشته افزايش پيدا کرده است به گونهاي که 100 درصد از تجهيزات مورد نياز براي توزيع نيروي برق هماينک در داخل کش//ور و توسط متخصصان داخلي ساخته ميشود.

به گزارش ايرنا، فالحتيان تصريح کرد: هماکنون ايران جزو پنج کشوري است که تمام نيروگاههايش در داخل کشور ساخته ميشود و اين يکي از افتخارات ملي است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينکه امس//ال چهار هزار مگاوات نيروگاه جديد در کش//ور س//اخته ميش//ود، ادامه داد: نيروگاههاي جديدي که در کشور احداث ميشود نيروگاههاي سيکل ترکيبي است که بازدهي باال دارند و بازدهي نيروگاههاي گازي کشور با اجراي بخش بخار از 33 درصد به مرز 50 درصد افزايش مييابد و همچنين نيروگاههاي جديد از نوع کالس اف احداث خواهد شد که بازدهي 58 درصد دارند.

وي با اش//اره به اينکه برنامهاي براي افزايش قيمت برق براي امسال پيشبيني نشده است، مطالبات معوقه از مشترکين برق کشور را شش هزار ميليارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: هر استاني بتواند مطالبات معوقه خود را دريافت کند که 50 درصد از آن را ميتواند در استان خود استفاده کند.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، يکي از راهبردهاي صنعت توزيع برق براي مشترکين را طراحي فراسامانه خدمات يکپارچه مشترکين به نام فخيم و طراحي و اجراي طرح متنوع مديريت مصرف و تعامل فني با نظام مهندسي عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.