آمارهاي حيرتآور آبي در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

حجمآبهايتجديدپذيردرايران031 ميلياردمترمکعب در س//ال بوده که به علت تغيير اقليم و همچنين الگوهاي نامناسب مصرف آب، حدود 25 درصد کاهش يافته به طوري که در برآوردهاي صورت گرفته براساس ميانگين سالهاي اخير، حجم آب تجديدپذير در ايران به حدود 100 ميليارد مترمکعب کاهش يافته است.

به گزارش ايس//نا، ايران در بين 180 کشور دنيا از لحاظ برخورداري از منابع آب در رتبه 50 قرار گرفته و در بين اين کش//ورها از لحاظ سرانه منابع آب در جايگاه 112 دنيا قرار دارد. سرانه منابع آب در ايران در سال ،1390 حدود 1704 مترمکعب بوده در حالي که سرانه منابع آب در دنيا و کشورهاي پردرآمد به ترتيب 3/6 و 6/65 برابر ايران است.

عمده تخصيص آب ايران در بخش کشاورزي است، چراکه به ازاي هر مترمکعب آب در کش//ور، 0/9 کيلوگرم محصول کشاورزي توليد ميشود اما در جهان به ازاي هر مترمکعب آب 2 تا 2/5 کيلوگرم محصول توليد ميشود.

اين موضوعات در حالي است که از ديدگاه مصرفکنندگان آب کشاورزي، ميزان مصرف به اين بخش تقريبا 0/6 مقدار اعالم شده است و علت اين اختالف را ميتوان در عدم پايش ميزان آب تحويل داده شده سر مزرعه و تلفات آب از منابع تنظيم تا مبادي توزيع جست وجو کرد.

در خصوص ميزان تلفات آب در کشور ميتوان گفت که 25 ميلي//ون مترمکعب از آبها در خاک نفوذ ميکنند، 68 ميليون مترمکعب جريان سطحي و 275 ميليون مترمکعب ميزان تبخير ساالنه است.

دراستانتهراننيزسرانهتجديدپذيرآب512 مترمکعب درسالاستو06درصدجمعيتتهرانتحتپوشششبکه فاضالبقرارگرفتهاندکهاينرقمبراياستانتهران24 درصد است اما پيشبيني ميشود با بهرهبرداري از تصفيهخانههاي فاضالب ش//هرهاي مختلف اس//تان تهران، اين رقم افزايش چشمگيري داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.