قبوض برق خوزستانيها رايگان شد

Jahan e-Sanat - - News -

شرکتهاي توزيع برق استان خوزستان و شهر اهواز طي اطالعيهاي اع//الم کردند دس//تور رييسجمه//وري مبني بر رايگان ش//دن هزينه برق مصرفي بهمنماه 95 مش//ترکين اس//تان به ص//ورت کامل اجرا و صورتحسابهاي مشترکين بر همين اساس صادر خواهد شد.

بهگزارش ايس//نا، شرکت توزيع نيروي برق خوزستان در اطالعيهاي مش//ترک به شايعات موجود مبني بر منتفي شدن معافيت شهروندان خوزستاني از پرداخت قبضهاي برق بهمن ماه سال گذشته پاسخ داد.

در اين اطالعيه آمده است؛ دستور رييسجمهور مبني بر رايگان شدن هزينهبرقمصرفيبهمنماه59 مشترکيناستانخوزستانبهصورتکامل اجرا شده و صورتحسابهاي مشترکين بر همين اساس صادر ميشود.

همچنين در اين اطالعيه تاکيد شده است: مشترکيني که قبوض برق آنها قبل از دستور رييسجمهور صادر و ارسال شده است معادل هزينه برق مصرفي بهمنماه 95 آنها در صورتحساب بعدي به صورت بستانکار و مبالغ دريافت شده از قبوض مربوطه کسر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.