خارج كردن جسد يك زن از ماشين مدفون شده در گل و الي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- طبق آخرين اطالعات به دس//ت آمده در اس//تان آذربايجان شرقي كه بيشترين خسارات سيل را ديده است، 12 شهرستان و 33 روستا دچار آسيب شدهاند.

حميد حسينپور، معاون امداد و نجات جمعيت هاللاحمر آذربايجان ش//رقي گفت: نيروهاي ام//داد و نجات جمعيت هاللاحمر با كمك ساير ارگانهاي امدادي به 12 شهرستان و همچنين 33 روس//تا امدادرساني كردهاند كه به شرح زير است.

بستانآباد:درروستاينهربه01 خانواركهدچارآبگرفتگي جزيي ش//ده بودند، امدادرساني ش//د و با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه اهالي اين روس//تا از يكسوي رودخانه به طرف ديگر رودخانه منتقل شدند و با برپايي چادر و همچنين دادن امكانات الزم اسكان موقت شدند.

شهرس//تان شبس//تر: در اين منطقه چه//ار خانوار دچار آبگرفتگي ش//ده بودند كه آبهاي آنها تخليه شد و افراد آن در اس//كان موقت در چادرهاي جمعيت هاللاحمر اسكان موقت داده شدند.

روستاي كاسين: آبگرفتگي سه خانوار و تخريب يك خانه گزارش شد كه به افراد اين خانوادهها اسكان موقت داده شد.

شهرستان چاراويماق، روستاي آرازگوني: يك خانه دچار آبگرفتگي ش//د كه با تخليه و كمكهاي اوليه به آنها داده شد. همچنين در اين روستا با يك مصدوم مواجه شدند كه به بيمارستان منتقل شد.

شهرستانهريسروستايشيران:هفتخانوادهكهمجموعا 56 نفر بودند، دچار آب گرفتگي شدند كه آنها به مسجد روستا جهت اسكان منتقل شدند.

روستاي قش//القباال: در اين روستا تنها به دليل سيالب راه ارتباطي بسته شده است كه با بالگرد مواد غذايي به اين محل منتقل شد.

روستايچمنزني:به42 خانواربهعلتانسدادراهارتباطي كمكرساني شد.

روستاي حشمتآباد: يك خانه روستايي دچار آبگرفتگي شده بود كه توسط نيروهاي هاللاحمر امداد رساني شد. روستاي قشالقپايين: در حال امدادرساني شهرستانسرابروستاياوعغان:42 خانواردچارآبگرفتگي شده بودند كه با كمك نيروهاي امدادي جمعيت هاللاحمر اين منازل تخليه آب شدند.

روس//تاي نيكون باال: آبگرفتگي منازل تخليه و به اين خانوادهها كمكهاي امدادي داده شد.

روس//تاي اوقان: تنها حادثه ديده بودند؛ حادثهديده بدان معناست كه تنها در معرض خطر بودند.

روستايبيرق:پنجكارخانهپنيرسازيو54 خانهمسكوني امدادرساني شد.

روستاي نعمتآباد، كندرود: تنها حادثه ديده بود.

شهرس//تان مراغه: در مجموع روستاهاي اين شهرستان به نامهاي كردده، قرهكلك، بيانلوجه، كهالن، كوسهس//فر، احمدآب//اد ب//ه 170 خان//وار امدادرس//اني و تخلي//ه آب از منازل شد.

شهرس//تان ملكان، آغچه ديزج: تنها حادثه ديده بودند و مورد خاصي رخ نداد.

شهرس//تان جلفا: در روستاهاي ميانكرداحمد، پهناورد، اش//تيدم و نظركندي در مجموع به 12 خانوار امدادرس//اني شد.

تبريز: 25 خانوار حادثه ديدند اما از اين 25 خانواده تنها به 15 خانوار براي تخليه آب امدادرساني شد. در اين منطقه پنج خانه به صورت كامل تخريب شد و در حال حاضر ساكنان آن در ورزشگاه آفتاب تبريز اسكان موقت داده شدهاند.

معاونامدادوعملياتجمعيتهاللاحمرآذربايجانشرقي درخصوص ميزان خس//ارات به شهرستانهاي عجبشير و آذرش//هر گفت: در شهرستان عجبشير روستاهاي پايچي، چنار و خنيان حادثهديده بودند.

وي با اش//اره به اينكه در روس//تاي خانيان به ش//ش خانوار امدادرساني شد، گفت: همچنين در روستاي چنار به 25 خانوار لوازم اس//كان موقت از قبيل، چادر، فانوس، پتو ...و داده شد.

گفتني است؛ بنا به گفته شاهدان عيني هنگامي كه در آذرشهر يك دستگاه لودر در حال بيرون كشيدن يك خودروي پرشيا بود بعد از دقايق زياد و تالش بسيار نهايتا توانست آن را كه در گل و الي مدفون شده بود، بيرون بكشد و جسد يك خانم را از آن خارج كند.

يك نفر در روستاي چنار نيز زماني كه سيل در اين منطقه جاري شده بود در حالي كه با قاطر خود به مزارع كشاورزي ميرفت، از روي كوه سقوط كرد و كشته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.