آبگيري تاالب هورالعظيم

Jahan e-Sanat - - News -

معاون امور تاالبها در دفتر زيستگاهها و امور مناطق در سازمان حفاظت محيطزيست ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور احياي تاالبها در س//الهاي اخير گفت: در دولت يازدهم در قس//متهاي مختلف احياي تاالبها حركتهاي رو به جلو اتفاق افتاده و در مجموع در هر سه زمينه قانونگذاري، اجرا و جلب مشاركتها پيش رفتهايم. هر چند هنوز شرايط در حد ايدهآل نيست. مسعود باقرزادهكريمي اظهار كرد: با توجه به اينكه در پنج دولت گذشته در سازمان محيطزيست مسووليت تاالبها را بر عهده داشتهام، ميتوانم ادعا كنم در دولت يازدهم وضعيت رس//يدگي به تاالبها جديت و سرعت بيشتري پيدا كرده و در هر سه بخش مذكور اقدامات مهمي صورت گرفته است. در زمينه اجرا همه شاهد آن بوديم كه دولت با اولويت دادن به درياچه اروميه، كار خود را براي احياي تاالبها آغاز كرد و بعد از آن بود كه در سال 29، رديف اعتبار ويژه براي كل تاالبهاي كشور ايجاد كرديم. افزون بر آن طي يكي دو سال گذشته سه رديف اعتباري جديد باز كرديم كه يكي براي تاالبهاي سيستان و بلوچستان، يك اعتبار ويژه براي تاالبهاي فارس و يك اعتبار ويژه ديگر براي تاالب انزلي در نظر گرفته شد. اين مقام مسوول در سازمان حفاظت محيطزيست با بيان اينكه وزارت نيرو مجاب شده حق آبه زيستمحيطي تاالبها را بهطور قانوني رعايت كند گفت: تخصيصها حاال به ترتيب اولويت شرب، محيطزيست، صنعت و كشاورزي قرار گرفت و قرار شد از 60 ميليارد متر مكعب آب كه براي شرب در نظر گرفته شده، 11 ميليارد متر مكعب آن براي منابع زيست بومي اختصاص يابد. هرگز ادعا نميكنيم اين عدد، عدد ايدهآلي است اما قدم رو به جلويي محسوب ميشود چون از صفر به اين عدد رسيدهايم. همچنين در شوراي هماهنگي منابع آب كه با محوريت وزارت نيرو و عضويت سازمان حفاظت محيطزيست تشكيل ميشود، براي تاالبهايي كه درون حوضه آبي قرار دارند سهمي در نظر گرفته شده. براي مثال تاالب گاوخوني در شوراي زاينده رود حق آبه دارد، همچنين تاالبهاي هورالعظيم و شادگان از كرخه، دز و كارون سهم دارند. بنابراين ميبينيم كه موضوع تاالبها نه در سازمان محيطزيست بلكه در كل دولت مورد توجه قرار گرفته است. معاون امور تاالبهاي سازمان حفاظت محيطزيست در پايان با اشاره به اينكه دولتها اهميت و ضرورت تاالبها را درك كردهاند، گفت: براي برخي دولتها تاالب جزو اولويت نبوده، براي مثال مجوز حفر چاه كه در دولت قبلي داده شد خسارتي براي تاالبها ايجاد كرد يا افتتاح سد گتوند باعث ايجاد مشكالتي در كارون و تاالبهاي پايين دست شد. اين اتفاقات نشان ميدهد موضوع تاالبها در اولويت دولت قبلي نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.