4 ميلياردو003 ميليونريالكمكهزينه تامين جهيزيه به نوعروسان

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-مديركلكميتهامداداستانتهرانگفت:چهارميلياردو003 ميليون ريالكمكهزينهتامينجهيزيهبهدوهزارو002 نوعروسپرداختشدهاست. محسن وليئي با بيان اينكه يكي از خدمات اين نهاد، پرداخت مستمري ماهانه جهت رفع بخشي از كاستيها و نيازهاي معيشتي خانوادههاي تحت حمايت است،اظهاركرد:درسال59،054 ميلياردريالكمكمعيشتبهحدود06 هزار خانوارتحتحمايتباجمعيتبيشاز501 هزارنفرپرداختشدهاست.ويبا بياناينكهرسيدگيبهاموربيمارانومعلوالننيازمند،خانوادههايبيسرپرست و بدسرپرست در راس برنامههاي اين نهاد قرار دارد، افزود: مددجويان كميته امداد پس از بررسي وضعيت معيشتي توسط مددكاران و تشكيل پرونده، عالوه بر دريافت مستمري از ساير خدمات حمايتي اين نهاد هم مند ميشوند. مديركل كميته امداد استان تهران تصريح كرد: در كنار پرداخت مستمري، برگزاري اردوهاي فرهنگي و آموزشي، كمكهزينه تامين جهيزيه، پرداخت بيمه تامين اجتماعي، كمكهزينه درمان بيماران صعبالعالج، احداث، خريد و تعمير مسكن مددجويان، آموزشهاي فني و حرفهاي و ارائه تسهيالت اشتغال و خودكفايي از ديگر اقدامات اين نهاد براي حل مشكالت خانوادههاي تحت حمايت اين نهاد است. در سال گذشته حدود دو هزار و 200 نوعروس تحت حمايت اين نهاد به خانه بخت رفتهاند. بيش از چهار ميليارد و 300 ميليون ريال كمكهزينه تامين جهيزيه به اين نوعروسان پرداخت شده و هيچ پشت نوبتيازسال59 برايسالجارينبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.