نياز كشور به 52 هزار كالس درس

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه حدود 20 درصد فضاي آموزشي كشور توسط خيران ساخته ميشود، گفت: در سال گذشته حدود 40 درصد از تعهدات خيرين مدرسهساز كشور محقق شده است. محمدتقي نظرپور افزود: بايد مدارس را از حالت خشت و گلي و غيرمقاوم خارج و به مدارس مقاوم تبديل كنيم كه اين مهم نيازمند مش//اركت خيرين است. تعهد خيرين كشور در سال گذشته براي ساخت فضاهاي آموزشي 900 ميليارد تومان بوده است كه از اين ميزان تنها حدود 40 درصد آن محقق شد كه اميدواريم در سال 96 تعهد خيرين به يكهزار ميليارد تومان برسد. رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور با اشاره بهتجهيز031هزاركالسدرسبهسيستمگرمايشيوسرمايشيدرسطح كشور گفت: 50 درصد باقيمانده در برنامه ششم توسعه تجهيز و نوسازي خواهندشد.دركلكشوربه25 هزاركالسدرسنيازداريموحدود52 هزار كالس درس در مناطقي كه مسكن مهر ساخته شده، مورد نياز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.