دستگيري قاتل، 15 دقيقه پس از قتل

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان-فرماندهانتظاميشهرستانفيروزآبادازدستگيريمتهم81 سالهاي كهبهدليلاختالفاتقبليجوانيرابهقتلرساندهبود،خبرداد. سرهنگحسين ارجمندمزيدياظهاركرد:درپياعالممركزفوريتهايپليسي011 مبنيبر نزاع و درگيري منجر به قتل در بخش ميمند اين شهرستان، بالفاصله ماموران پليسآگاهيبههمراهدادستانبرايبررسيموضوعبهمحلحادثهاعزامشدند. ماموران بالفاصله در محل حاضر و با پيكر بيجان جواني مواجه شدند كه فورا او را به بيمارستان اعزام كردند اما متاسفانه به دليل شدت جراحات وارده جانش را از دست داد. با مرگ پسر جوان، ماموران اقدام به شناسايي و دستگيري قاتل در كمتراز51 دقيقهكردندكهاينسرعتعملماموراندردستگيريقاتلتوسط اهالي مورد تقدير قرار گرفت. وي با بيان اينكه متهم در بازجوييهاي انجام شده انگيزه خود را اختالفات قبلي با متهم عنوان كرد، افزود: وي براي ادامه تحقيقات بهمرجعقضاييمعرفيشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.