15

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ايران

ديداربرگشتتيمهايبايرنمونيخورئالمادريددرمرحلهيكچهارمنهاييليگقهرمانان اروپا سهشنبهشب در شرايطي برگزار شد كه بعد از سوت پايان بازي همه جا صحبت از يك چيز بود؛ داوري بازي.

هرچندكهدرنشرياتمحليوشبكههاياجتماعي،اسپانياييهاوطرفدارانرئالمادريد سرمست از پيروزي قاطع بر تيم بايرن مونيخ، حسابي خط و نشان ميكشند اما اوضاع در ميان آلمانيها و حتي بارساييها طور ديگري است! جبهه ائتالفي بايرني-بارسايي كه اين بار عليه دشمن مشتركشان متحد شده بودند، بعد از بازي تنها سه نفر را عامل صعود رئالمادريدبهمرحلهنيمهنهاييميدانستند:ويكتوركاسايداورمجارستانيبازيبههمراه دو كمك خود!

در ادامه مروري داريم بر 5+1 بازي مهم ليگ قهرمانان باشگاههاي اروپا طي چند سال اخير كه با حواشي داوري بسياري همراه بودند. بازيهايي كه اسپانياييها پاي ثابت آنها هستند! چلسي- بارسلونا )فصل (2008-2009 فرهاي باالك؛ شايد اين تلخترين تصوير از شب شوم استمفوردبريج در ذهن طرفداران چلسي باشد. شبي كه تام هنينگ داور نروژي بازي، روياي آنها را بر باد داد؛ با نگرفتن دو پنالتي واضح. دو تيم ديدار رفت خود )در نيوكمپ( را با نتيجه صفر-صفر به پايان برده بودند. در مرحله برگشت در استمفوردبريج، چلسي خيلي زود به گل رسيد تا به صعود اميدوار شوند.

آنها ميتوانستند فاصله گلهاي خود را بيشتر كنند اما داور نروژي آن شب با پنالتي غريبه بود! ميشائيل باالك،هافبك محبوب چلسي كه حسابي از تصميمات داور عصباني شده بود با چهرهاي برافروخته مقابل داور باال و پايين پريد تا تصاوير مجادله لفظي او و تام هنينگ، تراژيكترين تصوير از شب تلخ لندن باشد. در اين بازي بارسلونا در دقيقه 93 به گل رسيد و به مرحله بعد صعود كرد. بخش آبيپوش لندن هرگز آن شب را فراموش نخواهد كرد... بارسلونا- اشتوتگارت )فصل (2009-2010 ديدار رفت مرحله يكشانزدهم نهايي ليگ قهرمانان اروپا. بازي بارسلونا و اشتوتگارت در استاديوم ‪Vfb Arena‬ شهر اشتوتگارت. در شرايطي كه بازي با نتيجه يك- يك تا دقايق پايانيپيشميرفت،يكخطايمسلمدرمحوطهجريمهبارسلوناروي»سباستينرودي«رخ ميدهد.شدتبرخوردطوريبودكهشايدبينندگانتلويزيونيبازينيزميتوانستندتشخيص دهنداينصحنهپنالتياست. امابيورنكويبرزداورهلنديبازيبهدليلجايگيرينامناسب، تشخيصبهادامهبازيداد.بازيباهمانحسابيك-يكبهپايانرسيدتابارسلوناباپيروزي چهار بر صفر در ديدار برگشت به مرحله بعدي صعود كند. شايد اگر كويبرز آن صحنه را به درستي قضاوت ميكرد، روياي بزرگ اشتوتگارتيها طور ديگري رقم ميخورد. بارسلونا- رئالمادريد )فصل (2010-2011 ديدار رفت مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا بين بارسلونا و رئالمادريد در ورزشگاه سانتياگو برنابئو. قضاوت اين بازي برعهده داور مشهور و باسابقه آلماني، ولفگانگ اشتارك گذاشته شده بود. اما گاهي داوران بزرگ هم اشتباهات بزرگي ميكنند. اشتارك در دقيقه 61 بازي، »پهپه« مدافع رئال را به خاطر خطاي شديد روي دني آلوز از بازي اخراج ميكند. پپه و خوزه مورينيو )سرمربي وقت رئالمادريد( به شدت به تصميم داور معترض هستند.

حق با آنهاست. اصال برخوردي رخ نداده بود كه مستحق كارت قرمز باشد! در صحنه آهسته مشخص شد كه دني آلوز به شكلي زيركانه خود را به زمين انداخته تا موجب اخراج پپه شود. اعتراض رئاليها بيفايده بود و اين تيم 10 نفره شد. در ادامه بارسلونا دو گل به ثمر رساند و صعود خود به فينال را تقريبا قطعي كرد. رئالمادريد- منچستر يونايتد (2012-2013لصف) بازي رفت دو تيم در مادريد يك بر يك تمام شده بود و دو تيم بازي برگشت را در اولترافورد منچستر برگزار ميكردند. بازي تا اواسط نيمه دوم با حساب يك بر صفر به نفع منچستريونايتدپيشميرفتواينيعنيصعودتيمانگليسيبهمرحلهبعد.بازيبهدقايق حساس خود نزديك ميشد كه جونيت چاكير داور تركيهاي بازي به شكل عجيبي خطاي ناني)هافبكمنچستريونايتد(رامستحقكارتقرمزميداند.

كارتي كه بعدها نشريات گفتند در سختگيرانهترين حالت ممكن بايد رنگش زرد بود. ناني از بازي اخراج شد و كمتر از ده دقيقه بعد رئاليها گل تساوي را زدند. تنها سه دقيقه بعد رونالدو گل دوم رئال را نيز به ثمر رساند تا آرزوهاي منچستريها نقش بر آب شود. بازي با همان نتيجه دو بر يك به پايان رسيد. شايد اگر ناني اخراج نميشد نتيجه طور ديگري رقم ميخورد. بارسلونا- پاري سن ژرمن )فصل (2016-2017 يكي از خاطرهانگيزترين بازيهاي تاريخ ليگ قهرمانان اروپا. همين چند هفته پيش، وقتي ديدار رفت بارسلونا و پاريسنژرمن در مرحله يكشانزدهم نهايي فصل جاري ليگ قهرمانان با حساب چهار بر صفر به نفع پاريسيها به پايان رسيد همه گفتند حذف بارسلونا قطعي است. هيچ كس فكرش را هم نميكرد كه بازي برگشت با حساب شش بر يك به نفع بارسا تمام شود و اين پاريسيها باشند كه بايد با مسابقات خداحافظي كنند.

اماتصميماتدنيزآيتكين،داورآلمانيبازيبهخلقايننتيجهباورنكردنيكمككرد.بعد از بازي بسياري از نشريات اروپايي نوشتند كه اين بدترين داوري همه تاريخ ليگ قهرمانان اروپا بود! هرچند كه اين ادعا كمي اغراقآميز به نظر ميرسد اما مرور تصميمات آيتكين نشان ميدهد كه او به همراه دو كمكخود در امر قضاوت اين ديدار رفوزه شدند.

پذيرش گل آفسايد سوارز در دقايق ابتدايي بازي، نگرفتن خطاي پنالتي ماسكرانو در دقايق 11 و 58، نديدن پنالتي هند پيكه در اواخر بازي و تمارض س//وارز در دقيقه 92 بخشيازاشتباهاتمهلكياستكهپاريسيهارامتوجهآيتكينميكند.اشتباهاتداوري اين بازي به قدري بود كه پيرلوئيجي كولينا، رييس كميته داوران اتحاديه فوتبال اروپا نيز به شدت از آيتكين انتقاد كرد و گفت او جريمه خواهد شد. سوتهايمانعبازگشتدرمادريد و در نهايت بازي برگشت بايرن مونيخ و رئالمادريد در مرحله يكچهارم نهايي فصل جاري ليگ قهرمانان اروپا. وقتي بايرن ديدار رفت را در مونيخ با حساب دو بر يك به رقيب اسپانيايي خود واگذار كرد، هواداران اين تيم اميدوار بودند تيمشان در مادريد اصطالحا بازگشت كند و به مسابقات بازگردد. آنها تجربه بازي بارسلونا و پاري سن ژرمن را مثال ميزدند و ميگفتند وقتي ميشود شكست چهار گله را جبران كرد پس حتما باخت دو بر يكنيزقابلجبراناست. اماهرچقدرتصميماتداوريدربازيبرگشتبارسلوناوپاري سن ژرمن به كام بك بارساييها كمك كرد، اين تصميمات در بازي سهشنبهشب گذشته رئال و بايرن مانع كام بك آلمانيها شد. شايد مونيخيها با اخراج سختگيرانه ويدال كنار بياينداماگلهايدوموسومرئالمادريد)كهرونالدودرموقعيتيكامالآفسايد(بهثمررساند چيزينيستكهطرفدارانبايرنمونيخآنراببخشند. آنهمدرشرايطيكهبايرنمونيخ براي صعود تنها به يك گل نياز داشت و حتي با توجه به حضور دروازهباني همچون نوير در درون دروازه بايرنيها و دست باالي آلمانيها در ضربات پنالتي، كشيده شدن احتمالي بازي به ضربات پنالتي، بيشتر به نفع بايرن مونيخ بود تا رئالمادريد اما تصميمات ويكتور كاس//اي و دو كمك او، ش//ب تلخي را براي بايرنيها رقم زد. آنها به اين زوديها كابوس مادريد را فراموش نخواهند كرد. حمله بازيكنان بايرن به رختكن داوران در برنابئو در پايان بازي رئالمادريد و بايرن مونيخ، س//ه بازيكن باوارياييها يعني تياگو، ويدال و لواندوفس//كي به س//مت رختكن داور حملهور ش//دند و با كوبيدن به در رختكن، از عملكرد تيم داوري مجارستاني انتقاد كردند.

قضاوت ويكتور كاساي، داور مجارستاني با انتقاد شديدي از سوي بايرنيها همراه ش//د. قضاوت كاس//اي به ضرر هر دو تيم بود چراكه رئاليها دو گل بايرن را مش//كوك و مردود ميدانند و بايرنيها به دو گل رئالمادريد اعتراض دارند و آنها را آفسايد ميدانند.

بازيكنان بايرن كه به خاطر حذف نس//بتا زودهنگام تيمش//ان از ليگ قهرمانان اروپا عصبي بودند و در پايان بازي مقابل رئالمادريد با فرياد و خشم به تونل برنابئو رفتند و با حضور در نزديكي در رختكن داوران از عملكرد وي به شدت انتقاد كردند. در نهايت ماموران پليس برنابئو مجبور شدند دخالت و سه بازيكن بايرن را از نزديكي رختكن داوران دور كنند تا كاس//اي و تيم داورياش بدون مش//كل از برنابئو خارج شوند. بايرن حذف شد اما 70 ميليون يورو كسب كرد تيم فوتبال بايرن مونيخ با وجود حذف در ليگ قهرمانان اروپا، ميليونها يورو كسب درآمد كرد. باوارياييها از حضور خود در اين مسابقات در فصل جاريصاحب07 ميليونيوروشدندكهباآنميتوانندتاحديغمحذف را كاهش دهند. مطابق اين گزارش از راه پاداشهاي يوفا بابت اين جام، تيم تحت امر آنچلوتي، 32/7 ميليون يورو كس//ب كرد. ضمن آنكه در پنج بازي خانگي در مرحله گروهي و حذفي در آليانس آرهنا حدود 20 ميليون يورو از راه درآمدهاي ناشي از تماشاگران به دست آورد. همچنين رقمي بالغ بر حدود 20 ميليون يورو درآمدهاي جانبي تجاري نيز از اين مسابقات كسب كرد.

مونيخيه//ا چنانچ//ه به نيمهنهايي مس//ابقات ميرس//يدند، حتي ميتوانستند 6/5 ميليون يورو نيز بيشتر كسب كنند. حتي در صورت راهيابي به فينال 11 ميليون و در صورت قهرماني نيز 15/5 ميليون يورو از يوفا ميگرفتند. ابراهيموويچگزينهاصليناپوليدرتابستان باشگاه ناپولي مهاجم سوئدي منچستريونايتد را در راس خريدهاي تابستاني قرار داده است.

بنا بر گزارش رسانههاي ايتاليا، مسووالن باشگاه ناپولي از زماني كه ايگواين اين تيم را ترك كرد هنوز نتوانستهاند جاي خالي او را پر كنند. به همين دليل در تابستان به دنبال مهاجمي تراز اول در حد و اندازه اين مهاجمآرژانتينيهستند.

شبكه اسكاياسپورت ايتاليا نوشت: ناپولي، باشگاه واقع در جنوب ايتاليا در تابستان ليستي از بازيكنان را براي خريد آماده كرده است كه زالتان ابراهيموويچ، مهاجم باتجربه منچستريونايتد در راس اين ليست قرار دارد. ايبرا با منچستر قراردادي يك ساله دارد و هنوز تصميمش را براي تمديد با شياطين سرخ نگرفته است. زالتان در فوتبال ايتاليا تجربه بازي براي يوونتوس، اينتر و ميالن را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.