دوئل براي دومي

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

قلعهنوييدوبارهبهاستقاللرسيد.هفتهگذشتهپرسپوليستكليفقهرمانيرامشخص كرد اما هنوز سه رقابت جانانه در ليگ وجود دارد؛ كسب نايب قهرماني، چهارمي و فرار از سقوط. در باالي جدول تراكتورسازي و استقالل رقابت شانهبهشانهاي بر سر نايب قهرماني دارند. هماكنون استقالل با يك امتياز بيشتر شانس بيشتري براي كسب اين عنوان دارد و حاال تراكتورسازي در تبريز ميزبان استقالل است و ميخواهد برنده اين دوئل حساس باشد. برنده اين بازي گام بلندي در راه دوم شدن برميدارد. بازي امروز مهمترين ديدار هفته بيستوهشتم و از هر حيث حساس است. دو تيم براي دومي با هم ميجنگند و از طرفي نبرد امير قلعهنويي و استقالل هميشه حساس بوده است. قلعهنويي در دو بازي آخر خود مقابل استقالل برنده شده است. استقالل نيز در ماههاي اخير نتايج بسيار خوبي گرفته است، اين در حالي است كه نتايج تراكتورسازي در هفتههاي اخير اصال جالب نبوده است. تراكتورسازي پس از چهار هفته نبردن، هفته قبل موفق شد پديده را شكست دهد. استقالل در هشت بازي اخير خود در ليگ موفق نشده تراكتورسازي را شكست دهد و آمار كامال به سود قلعهنويي و تراكتورسازي است. همهدوئلهابهسودژنرال مهمترين بازي هفته82 يعني رويارويي تراكتورسازي و استقالل، سيزدهمين مصاف پرافتخارترينمربيوبهترينتيمتاريخليگبرتراست.در21 دوئلقبلي،قلعهنوييشش بار موفق به شكست دادن استقالل شده، چهار پيروزي به سود آبيها ثبت شده و دو بازي باتساويبهپايانرسيدهاست. ليگدوم/بردقلعهنويي؛72 خرداد2831:استقاللاهواز قلعهنويي موفق شد استقالل بدون سرمربي و حاصل مشترك جواد زرينچه و منصورخان پورحيدري را دو بر يك شكست بدهد. تك گل استقالل را عليرضا اكبرپور زد.

ليگ هفتم/ برد قلعهنويي؛12 بهمن :1386 مس با هدايت امير قلعهنويي در كرمان موفق شد يك بر صفر استقالل فيروز كريمي را شكست دهد. در اين بازي بود كه قلعهنويي شادي معروف مشتهاي گره كرده را به نمايش گذاشت.

ليگ نهم/ برد قلعهنويي و برد استقالل؛61 مرداد8831: در اولين بازي فصل، استقالل مرفاوي موفق شد يك بر صفر با گل اميدرضا روانخواه سپاهان قلعهنويي را شكست دهد.

17 آذر :1388 سپاهان قلعهنويي در فوالدشهر با دو گل استقالل مرفاوي را برد. بعد از اين بازي بود كه قصه دندان پوسيده مطرح شد و رضا عنايتي استقالل را ترك كرد و

رقابته//اي گ//روه B مقدماتي بانوان آس//يا در حالي به ص//ورت گروهي در پيونگيانگ، پايتخت كرهشمالي برگزار ميشود كه در بين داوران حاضر در اين گروه يك كمكداور محجبه ايراني نيز ديده ميشود كه در اتفاقي جالب بهعنوان كمكداور دوم حساسترين و در عين حال پرتماشاگرترين فوتبال بانوان آسيا و جهان به ميدان رفت. سمانه محسنيكياسري، كمكداور 35 ساله ايراني در بازي حس//اس فوتبال بانوان كرهشمالي و كرهجنوبي بهعنوان كمكداور دوم به ميدان رفت و به خوبي توانست از عهده وظايفش در اين بازي برآيد؛ جدالي كه نزديك به 42500 نفر را به ورزشگاه كيم ايل سونگ پيونگيانگ كشانده بود و در نهايت با حسين كاظمي و سياوش اكبرپور هم تا يك قدمي اخراج رفتند.

ليگدهم/برداستقاللوتساوي؛5 شهريور9831:دريكازكالسيكترينبازيهاي تاريخ ليگ برتر، اس//تقالل مظلومي برتري س//ه بر صفر در نيمه اول را از دست داد ولي در نهايت چهار بر سه سپاهان قلعهنويي را برد. ميالد ميداودي )دو بار(، فرهاد مجيدي و آرشبرهانيبراياستقاللگلزدند. 5 اسفند9831:دربازيبرگشتهمانفصل،گل دقيقه09 مهديسيدصالحيباعثشددوئلاستقاللوسپاهاندرفوالدشهر،يكبريك مساويشود. ليگيازدهم/بردقلعهنوييوبرداستقالل؛81 شهريور0931:تراكتورسازي قلعهنويي در ورزشگاه آزادي موفق شد سه بر دو استقالل مظلومي را شكست دهد. فرهاد مجيديومجتبيجباريبراياستقاللگلزدند. 9 بهمن0931:استقاللمظلوميبا دو گل مجتبي جباري در تبريز تراكتورسازي را شكست داد. بعد از پايان بازي، جباري و قلعهنويي با حضور افتخاري ستار همداني درگير شدند. ليگ پانزدهم/ برد استقالل، مساوي و برد قلعهنويي؛61 مرداد4931: با دو گل اميد ابراهيمي، استقالل مظلومي موفق بهشكستدادنملوانقلعهنوييشد.22 آذر4931:دوئلاستقاللمظلوميوتراكتورسازي قلعهنوييدرتبريزبدونگلمساويشد. 19 ارديبهشت5931:تراكتورسازيقلعهنويي در تهران موفق شد استقالل مظلومي را سه بر دو شكست دهد. گلهاي استقالل را امين حاجمحمديوسجادشهباززادهزدند. ليگشانزدهم/بردقلعهنويي؛91 آذر5931:اشتباه اخباري، استقالل را پيش انداخت ولي به سياق هميشه، آبيها در خانه به تراكتورسازي و قلعهنويي باختند. درنهايت بازي دو بر يك تمام شد. تساوي يك- يك به پايان رسيد.

او سومين و مهمترين ديدار گروه B مقدماتي بانوان آسيا براي رقابتهاي قهرماني 2018 اردن بين دو كشور كرهشمالي و جنوبي را در حالي پرچم زد كه قضاوت اين بازي برعهده كاسي ربيت از استراليا بود. سمانه محسنيكياسري اهل كياسر مازندرانوازسال0102 تاكنوندرليستكمكداورانبينالملليفيفاو AFC قرار دارد. او عالوه بر اينكه در ليگ برتر ايران قضاوت ميكند، در ساير ليگهاي داخلي و همچنيندرتورنمنتهايمختلفآسياييبهقضاوتميپردازد.محسنيكياسريدر حال حاضر در سري مسابقات فوتبال بانوان بزرگسال مقدماتي آسيا در كرهشمالي سه ديدار را بهعنوان كمكداور قضاوت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.