ازبازيكنانتيمقهرماناينسواالتراميپرسند؟

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

ميترا زمانی- تمام انتقادات ش//خصي بنده روزنامهنگار از عادل فردوس//يپور را فرام//وش كنيد. همه حرفهايي ه//م كه در مورد او ميزنند همينطور. س//والي كه االن بايد از آقاي عادل فردوس//يپور پرسيد اين است:

برادر عادل! برانكو ايوانكوويچ موفق شده پرسپوليس را بعد از چند سال به قهرماني برساند. آن هم از نوعي كه نه شبههاي در آن هست و نه كسي به آن اعتراضي دارد. همه موافقند كه پرسپوليس شايستهترين تيم بود. حاال سوال اينجاست، شما كه در برنامه خودت، بازيكنان اين تيم را دور هم جمع ميكني تا بيايند و در مورد قهرمانيشان حرف بزنند بايد از آنها در مورد چه چيزي سوال كني؟ در مورد نوع تمرينات، اتفاقات تلخ و شيريني كه منجر به اين نتيجهگيري فوقالعاده شد يا در مورد نوع و مدل مو و اينكه چه كس//ي در تيم خس//يستر است؟ اينكه بپرسي برانكو چگونه تمرين ميداد مهمتر است يا اينكه بپرسي كدام بازيكن زيادتر از بقيه با موهايش ور ميرفت؟

آقاي فردوسيپور! شما در برنامه خودت بايد اجازه بدهي بازيكن در مورد زيرپيراهني محمود خوردبين حرف بزند؟ شما كه ادعاي آوانگارد بودنت زمين و زمان را برداش//ته، شما كه ادعاي فرهنگسازيات دهان كلي مربي و مديرعامل را خون كرده بايد اجازه بدهي بازيكنان جوان يك تيم كاپيتان را مسخره كنند؟ اين بود فرهنگسازي جنابعالي؟ اين بود برنامه متعالي نود؟ لوث كردن قهرماني پرشور و شيرين يك تيم مردمي كه به دست يك مربي بسيار باسواد و با همراهي تيمي بسيار همدل و بانشاط رخ داده را بايد دستمايه خندههاي بيمزه آقاي ميثاقي و شركا ميكردي؟ دل كارلوس شاد شد؟ *** ميشود اين مطلب را فرسنگها ادامه داد اما عصاره حرف همينها بود كه نوشتيم. نود بايد شبيه برنامه عموپورنگ شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.