برهاني، گلزنترين گلنزن استقالل

Jahan e-Sanat - - News -

مهاجم پيش//ين اس//تقالل همانطور كه بعد از عنايتي در رده دوم گلزنان قرار دارد، بعد از او هم از فوتبال خداحافظي كرد. هنوز چند روزي از خداحافظي رضا عنايتي نگذشته كه آرش برهاني هم تصميم گرفت كفشهاي خود را بياويزد و از دنياي فوتبال خداحافظي كند.

برهاني بيستوسوم شهريور سال 62 در كرمان متولد شد و فوتبال خود را از س//ال 78 آغاز كرد. او چند س//ال براي تيم پاس تهران بازي كرد و سال 82-83 به همراه اين تيم قهرمان ليگ برتر شد. او سال 86 در انتقالي تاريخي به استقالل پيوست، از اين جهت كه حبيب كاشاني مديرعامل وقت پرسپوليس با او قرارداد داخلي بست اما برهاني ترجيح داد دقيقه 90 به استقالل برود.

آرش در س//ال اول حضورش در استقالل تحت هدايت مرحوم ناصر حجازي نتوانست انتظارات را برآورده كند و موقعيتهاي زيادي را از دست داد. او به خاطر موقعيتهايي كه به راحتي از دست ميداد، لقب گلنزن را به خودش اختصاص داد. سال بعد اما فصل رويايي او با استقالل بود. او با هدايت امير قلعهنويي در استقالل با 21 گل زده آقاي گل شد. برهاني در اين فصل ركورد قابل توجهي از خودش برجاي گذاشت. او در ديدار استقالل برابر پيكان در كمتر از 9 دقيقه هتتريك كرد.

شماره 9 پيشين استقالل از علي جباري پيشكسوت استقالل پيشي گرفتوتعدادگلهايشباپيراهناستقاللرابه19 گلرساند.اوصدمين گل خود را در ديدار مقابل سايپا در بيستم بهمن 1392 به ثمر رساند. شماره 9 پيشين استقالل توانسته در مجموع ادوار فوتبال ايران با زدن 116 گل عنوان دومي آقاي گلي ليگ برتر ايران را پس از رضا عنايتي كه 142 گل زده، كسب كند. برهاني با استقالل دو قهرماني ليگ و حذفي را در كارنامه خود دارد. او براي مقطعي كوتاه راهي النصر امارات شد اما نتوانس//ت در اين تيم جايگاهي بهدس//ت آورد. برهاني كه نزد هواداران استقالل محبوبيت زيادي داشت در فصل جاري در ليست خروج عليرضا منصوريان قرار گرفت تا پس از 9 سال از تيم محبوبش جدا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.