سوال روز

Jahan e-Sanat - - News -

هوم/ن - اينكه رئالمادريد هم در ب//ازي رفت از داوري بهره ببرد و هم در بازي برگشت و آن هم مقابل تيم گردنكلفتي مثل بايرن مونيخ از آن حرفهاست! كارت قرمز بازي رفت به ويدال كه الكي بود و چقدر هم سر و صدا كرد. در بازي برگشت هم كه ديديم دو گل آفسايد رونالدو درست اعالم شد. اينكه داوري اشتباه كند خيلي عجيب نيست. باالخره براي داور هم پيش ميآيد اما اينكه يك تيم هم در بازي رفت و هم در بازي برگشت، اينگونه از اشتباهات فاحش داوري سود ببرد، خيلي عجيب است. شما اينطور فكر نميكنيد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.