تنهامتولي،ميراثفرهنگياست

Jahan e-Sanat - - News -

يک هفته پس از انتش//ار خبره//ا درباره تالشهاي بنياد مستضعفان براي گرفتن حق مالکيت دو مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران و سعدآباد و واکنشهاي اوليه بنياد مستضعفان نسبت به اين قضيه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در بيانيهاي با امضاي مديرکل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، موضع خود را نسبت به اين قضيه اعالم کرد.

در اين بيانيه که با عنوان »بيانيه سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري در پاس//خ به بنياد مستضعفان« نوشته شده، آمده اس//ت: »کاخهاي نياوران و سعدآباد که بهجامانده از دوره قاجار و پهلوي است، متعلق به وزارت دربار بوده و هزينه س//اخت و ايجاد باغ و ساختمانهاي آن از منابع ملي پرداخت شده اس//ت. اين اموال بههيچوجه متعلق به خان//دان پهلوي نب//وده و ازاي//نرو، به دولت جمهوري اسالمي ايران بهنمايندگي سازمان تخصصي متولي ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري تعلق دارد.

در31 اسفند7531 زمانيکهحضرتامام خميني قدس سره الشريف، در فرماني اختيار اموال منقول و غيرمنقول خاندان پهلوي را به شوراي انقالب واگذار کردند، شوراي انقالب نيز بالفاصله بهموجب اليحه قانوني در تاريخ 23 فروردين 1359 کاخهاي سعدآباد و نياوران را براي ايجاد موزه به وزارت فرهنگ سابق واگذار کرد چراکه سند اين امالک بهنام وزارت دربار سابق، اداره بيوتات سلطنتي صادر شده بود و از آن تاريخ نيز اي//ن کاخها در اختيار وزارت فرهنگ وقت بوده اس//ت و بعد از آن هم اين سازمان بهعنوان جانشين قانوني آن وزارتخانه اقدام کرده است.

پيشازايننيزبنيادمستضعفاندرجلسات مشترک در اين خصوص توجيه و مجاب شده است، اما عليرغم همه توافقات، اقدام به طرح دعوي در محاکم کرده است.

هرچند اين سازمان تمام اقدامات حقوقي الزم را ب//راي حل موض//وع و حفظ اين ابنيه تاريخي ارزش//مند که در فهرس//ت آثار ملي ايران نيز بهثبت رس//يده، انجام داده است که پيشبيني ميشود بهزودي منتج به نتايجي ش//ود که متضمن منافع ملي کشور در حوزه فرهنگيباشد.

آنچه مسلم است سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري بهنمايندگي از دولت جمهوري اس//المي اي//ران تنها متولي قانوني حفاظ//ت و صيانت از ميراثفرهنگي کشور است که در وظيفهاش حفظ و نگهداري، معرفي و بهرهبرداري فرهنگي و موزهاي از اين مجموعههاگنجاندهشدهاست.ايندومجموعه تاريخي فرهنگي در پهنه سبز شهر تهران که تنفسگاهشهرينيزمحسوبميشود،بخشي جداييناپذير از هويت دوران معاصر معماري و شهري تهران است و سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري وظيفه خود ميداند که از منظر حقوقي و قانوني تمام تالش خود را براي حفاظت و صيانت از آن بهکار گيرد.«

با انتشار نخس//تين مطالب در اين زمينه نخست محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي نسبت به اين قضيه با تاکيد بر اينکه »مالکيتسازمانميراثفرهنگي،صنايعدستي و گردشگري بر کاخموزههاي سعدآباد و نياوران قانوني است«، اظهار کرده بود: »کاخموزههاي س//عدآباد و نياوران در دوران پهلوي به وزارت دربار تعلق داشته و با هزينه بيتالمال احداث شده است، بنابراين جزو اموال خاندان پهلوي بهحساب نميآيد و جزو بيتالمال است و به استناد فرمان حضرت امام خميني)ره( مورخ 13 اسفندماه75،مالکيتايندوکاخبرعهده دولت است.

پس از انتش//ار صحبته//اي طالبيان بار ديگ//ر بنياد مس//تضعفان در واکنش به اين قضيه اطالعيهاي را منتش//ر و به نقل از غفور پاکنهاد- معاونت امور حقوقي، توسعه مديريت و مناب//ع – اعالم ک//رد: »موض//وع مالکيت کاخه//اي نياوران و س//عدآباد در قوه قضاييه )هيات رسيدگي به پروندههاي موضوع اصل «49» قانون اساس//ي( مطرح رسيدگي است و بنياد مس//تضعفان انقالب اسالمي کماکان خود را موظف به اجراي احکام قطعي محاکم قضايي ميداند.«

باانتشاراينبيانيهازسويبنيادمستضعفان، بيشاز024 نفرازفعاالنمعماريوشهرسازي در بياني//هاي رس//مي ک//ه اش//خاصي چون سيدمحمد بهشتي، محمدحسن طالبيان و ايرج کالنتري آن را تاييد کردهاند، اعتقاد خود را اين طور بيان کردند: »اين پرس//ش وجود دارد که بنياد مستضعفان چه مزيتي بر سازمان ميراث فرهنگي در مالکيت و بهرهبرداري از اين دو کاخموزه دارد؟ آيا برنامههايي براي تبديل کاربري يا اس//تفادههاي تج//اري وجود دارد معتقديم، حتي اگر سند اين دو محوطه از ازل به نام بنياد مستضعفان ميبود، منطقا بايد آنها را به سازمان ميراث فرهنگي کشور هبه ميکرد تا خود را از عقوبت عدم نگهداري شايسته از ميراث مهم کشور برهاند.«

قوهقضايي/ه فصلالخط/اب اي/ن موضوع است

حاال و در تازهترين واکنش مدير مجموعه فرهنگ//ي و تاريخ//ي کاخ ني//اوران مالکيت کاخهاي نياوران و سعدآباد را با مردم ميداند. سيدرحمتاهلل رئوفحنان در گفتوگو با ايلنا، درب//اره ادعاي مالکيت بنياد مس//تضعفان بر کاخهاي سعدآباد و نياوران و صدور راي به نفع اين بنياد در دادگاه بدوي گفت: »بنا، اموال و آثار حقوق بيتالمال و متعلق به مردم است، به همين دليل اين موضوع بايد در قوهقضاييه پيگيريشود.کاخهايسعدآبادونياورانمتعلق به فرد نيست و دولت بايد در واکنش به ادعاي بنيادمستضعفانتصميمگيريکند.«

او ب//ا تاکيد بر اينکه اي//ن دو کاخ متعلق به خاندان پهل//وي نبودهاند که حاال به بنياد مستضعفان برسند، گفت: »در دوران پهلوي اي//ن ملک متعلق به خان//دان پهلوي و ملک ش//خصي آنها نبوده اس//ت. وزارتي به عنوان »وزارت دربار« وجود داشته که اين وزارتخانه از دولت و بيتالمال براي نگهداري و خريداري اموال اين کاخها حقوق دريافت ميکرده است. اموال اين کاخها به اين دليل که در آن زمان از حقوق دولت و بيتالمال خريداري ميشده، اکنون نيز متعلق به مردم ايران است.«

رئوف اضافه کرد: »سازمان ميراث فرهنگي تابع تصميم اتخاذ ش//ده از طرف قوه قضاييه خواه//د بود. قوه قضايي//ه فصلالخطاب اين موضوع است و هر چه حکم دهد، براي سازمان الزماالجراست.«

او ادامه داد: »س//ازمان مي//راث فرهنگي وظيف//هاي عام در جامع//ه دارد. اگر در ملک ش//خصي فردي نيز اثر تاريخي وجود داشته باشد س//ازمان درباره نحوه نگهداري آن نظر کارشناسي ميدهد و به کسي اجازه تخريب آث//ار تاريخ//ي را نميدهد. ام//وال منقول و غيرمنقول تفاوتي از اين نظر براي س//ازمان ميراث فرهنگي ندارد.«

رئوف با بيان اينکه س//ازمان پيشداوري درباره تخريب يا صدمه به کاخهاي نياوران و س//عدآباد در ص//ورت واگ//ذاري به بنياد مس//تضعفان ندارد ول//ي وظايف خود را در اين راستا به درستي انجام خواهد داد، اضافه کرد: »اين ملک اگر در تملک سازماني غير از بنياد نيز باش//د، س//ازمان به حکم قانون موظف اس//ت که درباره نح//وه نگهداري و بهرهبرداري آن نظر کارشناسي دهد و از آن مراقبت کند.«

او در پايان گفت: »سازمان در صورت راي ب//ه تملک بنياد خود را موظف به همکاري با اين بنياد به منظور نگهداري و حفاظت از اين کاخها ميداند. وظايف دستگاه ميراث فرهنگي به مالکيت مربوط نميشود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.