ضرر انسان براي بناهاي تاريخي بيشتر از ابر و باد است

Jahan e-Sanat - - News -

رييس موسسه ايکوموس ايران گفت: ايکوموس ايران با توجه به نامگذاري سازمان جهاني گردشگري با عنوان »گردشگري، توسعه پايدار«، عنوان »توسعه پايدار« را براي سال ايکوموس ايران انتخاب کرد. مهديحجتبابياناينکهموضوعاتساالنهايکوموسجهاني کهتوسطشوراياجراييايکوموسبينالملليانتخابميشوند،عموما ناظر بر مسايلي است که در اروپا رخ ميدهد، گفت: اين انتخابها براساس دغدغههايي که در اروپا و نسبت به مسايل مربوط به ميراث فرهنگي و حفاظت و با سوژههايي که ساالنه اعالم ميشوند انتخاب ميشوند،هرچندبسيارياززمينههايمطرحشدهبيشازآنچهجنبه بينالمللي داشته باشند، مسايل مبتال به در اروپاست. او ادامه داد: برايناساسدرايکوموسايرانتصميمگرفتيمعالوهبردرنظرگرفتن موضوع سال ايکوموس جهاني، در ايران نيز سال خود را که بين دو عيد نوروز است براساس موضوعي که ناظر بر مسايل و مشکالت بناها و محوطهها در ايران و به عنوان مساله نخست ماست، در نظر بگيريم و آن را به طور موازي همانطور که در صحنههاي بينالمللي مطرحاست،تعريفوتعقيبوبرنامهريزيکنيم. بنيانگذارسازمان ميراث فرهنگي موضوع انتخابشده امسال ايکوموس ايران را بحث »توريسم« بيان کرد و افزود: ايکوموس ايران نيز گرفتار اين مطلب اس//ت بنابراين با سياستها، برنامهها و روشها، نياز است به دقت به اين موضوع توجه کنيم چون ممکن است در کنار برخي فوايد مضرات زيادي نيز داشته باشد بنابراين بايد به آن توجه شود. او با بيان اينکه ايکوموس ايران قرار است در عمد دو لغت »توريسم پايدار« را ترجمه نکند، افزود: اعتقاد ندارم که کلمه گردشگري کامال معادل با آن چيزي است که هدف از ديدن آثار مطرح ميشود. وقتي به محضر آثار ميرسيم و در حقيقت از آنها کسب فيض ميکنيم، اين با لغت گردشگري کردن به زبان فارسي تناسب زيادي ندارد.

حج//ت مفه//وم کلم//ه گردش//گر و توريس//م را ب//ا کلمات مع//ادل اي//ن مفه//وم در انگليس//ي مانن//د ‪«tour»، «trip»‬ يا ‪«travel agency»‬ داراي معاني مختلفي با يکديگر دانست.

اوباتاکيدبروجودارکانمختلفدرتوريسم,بيانکرد:آنچهتوسط گردشگران مورد مالقات قرار ميگيرد، کساني که آن چيز را مالقات ميکننديانحوهانجاماينمالقات،نتايجيهستندکهاينمالقاتبه بارميآوردوهمگياينمواردموردبحثهستند.بنابرايناگربخواهيم اين مساله را به دقت باز کنيم بايد هر کدام را مورد توجه قرار دهيم، به خصوصزمانيکهدرباره »پايداري«حرفبهميانميآيد.

حجت در ادامه در توضيح مفهوم پايداري نيز اظهار کرد: برخي از عواملي که امروز به خصوص در حوزه معماري و ميراث فرهنگي مطرحاست،بيشترپايداريدرمقابلعواملفيزيکياست.يعني»ابر و باد و فلک« چطور ميتوانند به آثار تاريخي ضرر بزنند؛ براساس تحقيقات ميراث بينالملل، از اين طريق کمترين آسيبها به آثار وارد ميشود. او با بيان اينکه کمترين ميزان ضرر به بناهاي تاريخي از طريق عوامل فيزيکي است، افزود: بيشترين ميزان ضرر از طريق انسانبهبناهايتاريخيواردميشودبنابراينمخاطراتانسانيبسيار بيشتربهبناهاواردميشوند،حتيدرکشوريمانندانگليسکهبسيار مراقب آثار تاريخي خود است اما براساس آمار، ميزان آسيبهاي وارد شده از طريق انسانها بسيار بيشتر از ميزان صدمات طبيعي است که به آثار تاريخي وارد ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.