تازههاي نشر ققنوس

Jahan e-Sanat - - News -

دزد- فومي نوري ناکامورا

در کت//اب دزد، س//ارق گمنام//ي که جيبب//ر تمام عياري اس//ت، ب//ه خاطر اين مه//ارت اس//تادانه در ربودن وس//ايل افراد خاص محکوم به همکاري ميش//ود؛ آن هم همکاري با »کيزاکي« يکي از سردستههاي باندهاي مافيايي و گانگس//تري که برنامههاي کالن آنها دستکاري و دخالت در سياست است. اين دزد راهي براي فرار ندارد، نه از دست کيزاکي و آدمهايش و نه از دست گذشته و خاطراتش با دو نفر از دوس//تانش: »حتما همين ط//وره. من جيببر خوبي نيس//تم. دوران دبيرس//تان کارم اساسا جنس بلند کردن از مغازه بود. بعضي وقتها براي تفريح جيببري هم ميکردم. مثل تو يا »ايشيکاوا« اين کاره نيستم. تو بلند ميکني، ميدي ب//ه اون، اون هم کيف پول رو خالي ميکنه و بعد تو دوباره ميذاريش توي جيب صاحبش. تازه اون فقط دو سوم سهم ميبره. نميش//د فهميد که چه اتفاقي افتاده، حتي اگه هم کسي ميفهميد، باز نميشد گزارش داد.«

در داس//تان دزد، روابط انساني بسار کم و محدودي تجربه ميش//ود. وابستگيها و دلبستگيهايي براي شخصيت اصلي داس//تان بهوجود ميآيد که سرنوش//ت او را رقم ميزند. او با پسربچهاي دوست ميشود که همواره او را ياد خودش مياندازد. تالش ميکند آينده پسرک را بهتر کند و همين دوستي بر آينده خودش هم تاثير ميگذارد: »وقتي از مغازه بيرون آمدم، ابرهاي بزرگ و حجيم باالي سرم به حالت معلق در آمده بودند. احساس کردم قطرههاي بيشمار باران مرا در خود خواهند پوشاند. ضربان قلبم تندتر شد و انگشتانم را در جيبم باز و بسته کردم.« فومي نوري ناکامورا نويسنده ژاپني، در سال 2010 جايزه ادبي ژاپن را براي کتاب دزد دريافت کرد.

مدارراسالسرطان

هن//ري ميل//ر يک//ي از نويسندگان مطرح قرن بيستم اس//ت. اين کتاب براي اولين بار در سال 1934 در پاريس منتشر ميش//ود و نخستين کتابي اس//ت که ميلر بعد از س//فرش به اروپا مينويس//د. کتابي که در ميان نخبگان و نويسندگان بسياري تحسين شد. هنري ميلر در اين کتاب زندگي خودش را دستمايه قرار ميدهد و درباره آن مينويسد. »ميلر« در آمريکا و در اوج فقر دس//ت به کارهاي مختلفي ميزند. از جمله گورکني، کارگري و از همه بيش//تر و مهم تر خيابانگردي. مدار راسالسرطان ذهنيت نامه خود نوشته هنري ميلر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.