تولدآدلفهيتلر

Jahan e-Sanat - - News -

پدرش آلويس هيتلر يک کارمند مرفه گم//رک بود. وي در س//ومين ازدواجش ب//ا دختر عمويش که 22 سال از او جوانتر بود ازدواج کرد که حاصلاينازدواجآدلفبود.صدراعظم ورهبرآلماننازيآيندهدورانکودکي خوشي را سپري کرد. پدرش مايل بود او يک کارمند دولت شود اما آدلف به نقاشي و معماري عالقه داشت. آدلف در تحصيالت بدترين نمرات را ميگرفت و سرانجام تحصيل را رها کرد و در سن 16 سالگي از خانهپدريفرارکردوبهشهروينرفتامادرسال9091 ميالدي پس از دومين ناکامياش در امتحان ورودي مدرسه هنرهاي زيباي وين ضربه سختي خورد. اين هنرمند ناکام به زودي ميراث پدري را به تاراج ميدهد به طوري که ناگزير ميشود به اماکن مخصوص بيخانمانها مراجعه کند. آدلف خانه بهدوش کينه طبقه بورژواترين ش//هر جهان وين را به دل ميگيرد و آن را در اعماق قلبش حفظ ميکند.درآگوستسال4191 ميالديپسازآغازجنگجهاني اول به طور داوطلبانه به ارتش باوير ميپيوندد. در جبهه جنگ تفاوت طبقاتي و تحقيرهاي زندگي غيرنظامي را فراموش ميکند و به دليل شجاعتش در خط اول جبهه توجه افسران را به خود جلب ميکند. درآگوس//تسال8191 ميالديدرحاليکهسرجوخهبودمدال شجاعت صليب آهني درجه يک را دريافت ميکند. سپس در جبهه فالندردرروز61 اکتبرسال8191 ميالديبراثرگازسميمجروح ميشودوهنگاميکهدربيمارستانبستريبودجنگخاتمهمييابد. پس از خاتمه جنگ، زندگي پرماجراي آدلف هيتلر آغاز ميشود. در42 فوريهس//ال0291 ميالديحزبناسيونالسوسياليس//ت کارگران آلمان که مخفف ح//روف اول آن به زبان آلماني »نازي« است را تاسيس ميکند و از سوي پيروان حزبش لقب فوهرر )رهبر( را ميگيرد. از آن پس هيتلر با سخنرانيها و اعمال خشونت اعضاي حزبشمخالفانرامرعوبکردهوسرانجامدرسال3391 ميالدي صدراعظم آلمان ميشود. اين سرآغاز يک دوران سياه براي تاريخ جهان است که حتي با خاتمه جنگ جهاني دوم که باني آن هيتلر بود نيز عواقب آن تا سالهاي سال گريبان بشريت را رها نکرد. به اين ترتيب روز 20 آوريل سال 1889 ميالدي آدلف هيتلر متولد ميشود. در اين روز مردي متولد ميشود که با ايجاد جنگ جهاني دوم موجب ويراني آلمان، اروپا و بخشهاي ديگري از جهان شده و ميليونها نفر را به کام مرگ ميکشاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.