مرمت اساسي مانع از ريزش پلهاي تاريخي آذربايجان غربي در سيل اخير شد

Jahan e-Sanat - - News -

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري آذربايجان غربي گفت: با مرمتهاي اساسي صورت گرفته در سال گذشته بر روي برخ//ي پلهاي تاريخي اس//تان، اين پلها از آسيب جدي در سيل اخير در امان ماندند.

جليل جب//اري در جمع خبرنگاران افزود: بارندگيها و سيالبهاي دو سال اخير باعث فرسايش و تخريب بخشهايي از پل تاريخي باراندوز شده بود و با توجه به اينکه پيشبيني ميکرديم بر اثر بروز ش//رايط جوي نامساعد، خط//رات جديتري متوجه آن ش//ود، طرح آس//يب شناسي و مرمت اين پل در سال 95 انجام شد. او اضافه کرد: فاز اول عمليات مرمت که شامل جاده دسترسي پل، آمادهسازي بستر خاکبرداري شده، استحکامبخشي و پيسازي با ضريب اطمينان باال بود در اين پل با دقت بسيار زياد به انجام رسيد.

جباري گفت: پلهاي تاريخي پنجچشمه و قلعهجوقماکو نيز در بارشهاي قابل توجه هفتههاي اخير و سيالب جاري شده، آسيب نديدند که اين امر نيز به علت مرمت و بازسازي اين پلها در سال گذشته بوده است.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردش//گري آذربايجان غربي در خصوص پل ميرزارسولمياندوآب گفت: با توجه به در خطر بودن اين پل، طرح مطالعه و استحکامبخشي آن در ش//وراي فني تصويب ش//ده و اجرايي ميشود. جباري افزود: طرح مرمت و استحکام پلميمندنقدهنيزباپيشرفت08 درصديبه انجام رسيده و ادامه پروژه که شامل نماسازي و اجراي س//نگفرش اس//ت، در سالجاري انجام مي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.