مهمان امروز: محمدعلي جمالزاده

Jahan e-Sanat - - News -

داستاننويسي در ايران در مقايسه با جهان سابقه چنداني ندارد. عمر اين هنر به صد سال هم نميرسد. هرچند در تاريخ ايران نوشتن به نظم سابقه طوالني دارد اما نوشتن نثر آنطور که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. از اين رو است که نام محمدعلي جمالزاده به عنوان پدر داستان کوتاه ايران، نامي ماندگار است. جمالزاده در سال 1270 در شهر اصفهان متولد شد. او مدت کمي در ايران سکونت داشت و بيشتر عمر خود را در اروپا گذراند. او ابتدا براي ادامه تحصيل به بيروت رفت بعد از ان سر از برلين در آورد. در برلين عضو انجمن ميليون شد و به مبارزه با استعمار انگليس و روس پرداخت. او نخستين کتابش را در 30 سالگي و سال 1300 به چاپ رساند. اولين کتاب او »يکي بود يکي نبود« نام داشت و به عنوان نخستين کتاب داستان کوتاه ايراني شناخته ميشود. نميتوان از نثر و زبان او انتظار چنداني داشت. اما جمالزاده به همراه هدايت و بزرگ علوي و چند نفر ديگر از نويسندگان همعصرش شروعکننده جرياني بودند که اين روزها در ادبيات ما به ثمر نشسته است. او در زمان حياتش کتابهاي تاريخ و ادبيات گنج شايان )چاپ برلين، 1335 ه. ق. ( تاريخ روابط روس با ايران )چاپ برلين، چاپ تهران (1372 پندنامه سعدي يا گلستان نيکبختي (1317) قصه قصهها )از روي قصصالمعماي تنکابني، (1321 بانگ ناي )داس//تانهاي مثنوي معنوي، (1337 فرهنگ لغات عوامانه (1341) طريقه نويسندگي و داستانسرايي (1345) سرگذشت حاجيباباي اصفهاني (1348) اندک آشنايي با حافظ (1366) و همچنين چندين داستان کوتاه را به رشته تحرير در آورد. جمالزاده سر آخر در 106 سالگي و شهر ژنو درگذشت. از ميان داستانهاي جمالزاده »کباب غاز« براي بسياري از ايرانيان آشناست؛ داستاني که راهش را به کتابهاي درسي ايرانيان باز کرد. کباب غاز روايت مهماني ناهار کارمند دولتي است که با دوستانش تعارف دارد و در عين حال براي پذيرايي از دو گروه مهمان، يک غاز تهيه کرده اس//ت. زبان طنز جمالزاده در داس//تان »کباب غاز« شيريني دلچسبي دارد که در خاطر خوانندگانش مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.