نخستين همايش »فيلم توريسم« در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

نخستينهمايش»فيلم توريسم« با هدف آشنايي فعاالن عرصه گردشگري و سينماي کشور با مفهوم توريس//م به مدت دو روز، در موزه ملي ايران برگزار ميشود.

اي//ن همايش ش//امل سخنراني علمي، کارگاهها و پنلهاي بحث و بررسي خواه//د بود و ب//ا حضور مس//ووالن و فعاالن حوزه گردش//گري، سينما و تلويزيون برگزار ميشود. در معرفي اين همايش آمده است: »سمينار فيلم توريسم بر آن است تا فعاالن عرصه گردشگري و سينماي کشور را با مفهوم فيلم توريسم به شکل علمي و عملي آشنا کند و پنانسيلهاي موجود در ايران را براي بهرهبرداري از رسانه فيلم جهت معرفي کشور و گردشگري آن به جامعه جهاني تبيين و با ارجاع به نمونههاي موفق جهاني چگونگي انجام چنين پروژههايي را تش//ريح کند. اين همايش قصد دارد تکنيکهاي عملي اين دو حوزه را به عالقهمندان آن آموزش دهد تا با به کارگيري آنها فيلمها و عکسهاي مناسبي براي اش//تراکگذاري در شبکههاي اجتماعي بسازند و به اين ترتيب در معرفي کار بر محور ايران و گردش//گري آن در اين شبکهها مشارکت موثر داشته باشند.«

س//مينار فيلم توريسم با حمايت سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري، موزه ملي ايران و کانون سراسري راهنمايان گردشگري، 31 فروردين و يکم ارديبهشت به مدت دوروزازساعت9صبحتا6 بعدازظهر،درتاالرهمايشهايموزه ملي ايران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.