بخشي از داستان کباب غاز:

Jahan e-Sanat - - News -

»ميگويند انس//ان حيواني است گوش//تخوار، ول//ي اي//ن مخلوقات عجيب گويا استخوانخوار خلق شده بودند. واقعا مثل اين بود که هرکدام ي//ک معده يدکي ه//م همراه آورده باش//ند. هيچ باورکردني نبود که سر همي//ن ميز، آقايان دو س//اعت تمام کارد و چنگال بهدست، با يک خروار گوشت و پوست و بقوالت و حبوبات، در کش//مکش و تالش بودهاند و ته بشقابها را هم ليسيدهاند.

هر 21تن، تمام و کمال و راست و حس//ابي از سر نو مشغول خوردن ش//دند و به چش//م خ//ود ديدم که غاز گلگون//م، لختلخ//ت و »قطعه بع//د اخ//رى« طعمه اي//ن جماعت کرکسصفت ش//ده و »کان لم يکن ش//يئن مذکورا« در گورستان شکم آقايان ناپديد گرديد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.