نامزد پرشانس انتخابات كنار كشيد!

Jahan e-Sanat - - News -

هوم/ن جعفري- در مهمترين تحوالت ميداني در جبهه انتخابات رياستجمهوري، ي//ک اتف//اق محيرالعق//ول رخ داد و يکي از نامزده//اي گردنکلف//ت، مردمي، محبوب، کاربلد و بسيار پرشانس انتخابات، از ادامه راه کنار کش//يد تا ديگر رقباي جدي وي نفسي به راحتي بکشند.

قدرتعلي حش//متيان در حالي کنار کشيد که رقباي بسيار جدي و پاي کاري چون آراي باطله، آراي مخدوش، ميرسليم و غرضي را دور و بر خود ميديد ضمن اينکه آراي محسن رضايي هم سرجايش بود!

ب//ه اين ترتيب رقابت در قعر جدول، بين آراي باطله، آراي مخدوش، ميرسليم و غرضي ادامه دارد ضمن اينکه تحليلگران اعتقاد دارند کواکبيان هم ش//انس خوبي براي پيوستن به اين رقابت پرشور دارد به شرط تاييد صالحيت يا کنار نکشيدن!

پيشبيني: در روزهاي بعدي چند نامزد پرشانس قعر جدولي ديگر هم کنار ميکشند تا در دوگانه رويايي پرشور ميرسليم و غرض//ي، براي نبرد آرماگدون وار قهرماني و نايبقهرماني قعر جدول، به مصاف هم بروند! چه مسابقهاي! چه رقابتي! چه رقباي سرسخت و پرشوري! به نظر شما رقابت اين دو بزرگوار طولي خواهد بود يا عرضي!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.