جشن قهرماني سرخپوشان كامل شد

Jahan e-Sanat - - News -

پرسپوليسجشنقهرمانياشراباشکستچهاربرصفرپديدهبرگزار کرد. تيم برانکو که از هفته قبل قهرمانياش مسجل شده بود در هفته بيستوهشتم توانست با چهار گل تيم مشهدي را شکست دهد.در اين بازيکمالکاميابينيا)دقيقه05(،عليعليپور)دقيقه86(،مهديطارمي )دقيقه07(وفرشاداحمدزاده)دقيقه09(موفقبهگلزنيشدند.پرسپوليس در طول بازي تيم برتر زمين بود و توانست در پايان با نتيجهاي خوب بازي را به سود خود تمام کند. تماشاگران پرسپوليس که براي برگزاري جشن قهرمانياستاديومآزاديراپرکردهبودند،بعدازهشتسالپشتيبانيازتيم محبوبشاندوبارهطعمقهرمانيليگراچشيدند.جامقهرمانيدرپاياناين ديداربهتيمپرسپوليساهداشدتاآنانبه01 قهرمانيدرادوارليگهاي فوتبالايرانبرسند.پرسپوليسدرفصلجاريبهدنبالرکوردشکنياست. درصورتتداومپيروزيهايتيمبرانکو،پرسپوليسفصل69-59 ميتواند رکورد امتيازگيري در ليگ برتر را بشکند. تيم برانکو همزمان براي بازي مهمآسياييدربرابرتيمالهاللعربستانمهياميشود؛بازيکهسرنوشت اين تيم را در فصل جاري باشگاههاي آسيا تعيين ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.