بازي واشنگتن با برجام

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - S.Harsani.k@gmail.com

دكتر صالحالدين هرسني* وزير امور خارجه دولت ترامپ در تازهترين اظهاراتش، مواضع پارادوكس//يكال آمريكا درب//اره اي//ران را اعالم كرده اس//ت. ركس تيلرس//ون ضمن درخواست بررسي مجدد تحريمهاي لغوشده عليه ايران تاكيد كرده بايد برجام از س//وي ش//وراي امنيت ملي آمريكا مجددا بررس//ي شود تا معلوم شود كه آيا تعليق تحريمه//اي مربوط به ايران براساس برجام در راستاي منافع امنيت ملي آمريكاست يا نه.

در برنامه جديدي كه ركس تيلرس//ون خواه//ان آن اس//ت، بار ديگر اي//ران در فاز اتهامات گذشته و همچنين محور شرارت قرار ميگيرد به اين معني كه ايران حامي اصلي تروريسم است و در بحرانهايي دست دارد كه ميتواند منافع اياالت متحده آمريكا و متحدانش را به چالش بكشد. ضمن اينكه رفتاره//اي نگرانكنن//ده و اقدامات مداوم تحريككننده ايران در صدور تروريس//م و خشونت و بيثباتسازي منطقه، سبب به چالش كش//يدن هژموني و نظم راهبردي آمري//كا در خاورميان//ه ميش//ود. به گفته تيلرسون، باتوجه به تهديدات سازمانيافته ايران با اتخاذ سياست و راهبردهاي تقابلي الزم اس//ت به تحركات ايران رس//يدگي و پاسخ داده شود.

بدون ترديد اعالم اينگونه مواضع و اصرار به بازنگري جامع سياست دولت آمريكا روي برجام، مس//ير تنش و شرايط تنازعي ايران و آمري//كا را وارد فاز ت//ازهاي خواهد كرد. از س//وي ديگر اينگونه مواضع به معناي آن اس//ت كه نگرش راهبردي راهبردشناسان كابينه ترامپ روي برجام با ترديدهايي مواجه اس//ت و آنگونه كه همين راهبردشناسان اظهار داش//تهاند، ايران يك خطر و تهديد بالقوه براي آمريكاس//ت. ش//واهد و قرائن موجود نشان ميدهد كه اين نگاه بدبينانه آمريكا و راهبردشناسان كابينه ترامپ تنها در يك علت اصلي ريش//ه دارد و آن، همان برجام است كه ترامپ و گروه راهبردياش از آن ب//ه كرات در ادبيات خود به توافق بد ياد كردهاند. ب//ه عبارتي اينكه ايران بتواند در س//ايه نظم برجام و فرصت حاصل از آن راه كرهش//مالي را برود و در نظم راهبردي آمريكاي عصر ترامپ اختالل ايجاد كند و سياس//ت صبر استراتژيكش را لبريز سازد، دور از دسترس نيست.

واقعيت آن است كه فاز جديد تنش ايران و آمري//كا ميتواند پيامدهاي//ي را به همراه داشته باش//د؛ اول اينكه باعث خواهد شد روابط دو كشور همچون گذشته در شرايط تنازعي قرار گيرد و حتي دستمايهاي شود كه برجام به نقطه صفر خود بازگش//ت كند. بروز اين ش//رايط مس//لما آمريكا را در مواضع تدافعي دائم عليه ايران ق//رار خواهد داد، با اين هدف كه دايره مهار ايران تنگتر شود. از طرف ديگر تهران نيز نميتواند نسبت به اقدامات ايذايي و تحريكات ضدبرجامواشنگتنبيتفاوتباشد.حالنظربهآنكه ايران نيز در پاسخ به رفتار آمريكا واكنش متقابل نشان خواهد داد، محققا تنش ايران و آمريكا ممكن است از كنترل خارج شود. و آخر اينكه بدون ترديد مواضع ايذايي آمريكا عليه ايران، سياست خارجي و منطقهاي تهران را راديكالتر كرده و انگيزه حمله به منافع آمريكا در محيطهاي منطقهاي را افزايش خواهد داد. ضمن آنكه بروز تعمدانه اين شرايط از طرف آمريكا س//بب خواهد شد امكان همكاري و مشاركت ايران با نهادهاي بينالمللي همانند آژانس انرژي اتمي كاهش يابد. اين وضعيت كمك ميكند كه امكان ازسرگيري برنامههاي هستهاي و فعاليت در پروژههاي محرمانه از سوي ايران بيشتر شود.

* مدرس علوم سياسي و روابط بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.