قانون نسبیت و ادامه دولت روحاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Z.Mesbah1944@gmail.com

...دردي را در اين مقوله شاخص درمان نميكند يا در باب مساله بيكاري و اشتغال نميتوان فقط با گفتن اين جمله احساسي »از ديدن افراد بيكار رنج ميبرم« راي جامعه را انتظار داشت.

عنوان بهوجود آوردن س//الي دو ميليون شغل نشانگر اين است كه احتماال گوينده معناي شغل و دو ميليون نفر را نميداند و حلي ارائه نميدهد و توجه ندارد كه پول و بودجه الزم براي اين برنامه فراهم نيست يا...

مسايل اصلي مردم را ميتوان به ترتيب تامين امنيت غيرپليسي، اشتغال، بهبود وضع اقتصادي، كنترل آسيبهاي اجتماعي و آزاديهاي اجتماعي دانست.

مخالفان دولت به نظر ميرس//د به دليل غلبه احساسات و عدم دورانديشي فقط به ذكر كليات اش//اره ميكنند بدون اينكه هيچ مورد مشخصي براي حل مس//ايل عديده موج//ود بيان كنند. به همين دليل يكي از تاييدشدهها ادعا ميكند كه رش//د اقتصاد را طي چهار سال، 2/5 برابر ميكند در حالي كه چنين چيزي در تاريخ بيسابقه است. كشوري كه طي چهار دهه گذشته رشد اقتصادي آن حداكثر برابر رش//د جمعيت آن بوده، چگونه ميتواند طي يك دوره رياس//تجمهوري چنين گام بلندي بردارد؟

امنيت اقتصادي در دولت قبل واژهاي بيش نبود و نبايد به آن شرايط »با بيتفاوتي و عدم شركت در انتخابات يا دادن راي بسيار با ارزش خود به آنان كه صرفا شعار ميدهند و كارنامه موثر و مفيدي نداشتهاند« برگرديم و زماني متوجه اشتباه خود ش//ويم كه چهار سال اختيار امور را به دست آنان كه از اصول دور مانده و توان و تجربه اين مهم را نداشتهاند، سپردهايم كه خودكرده را تدبير نيست.

در شرايط فعلي اما دو خطر عمده كشورمان را تهديد ميكند؛ آمدن ترامپ و به چالش كشيدن امنيت جهان، كشور ما به داليل گوناگون و با قرار داشتن در منطقهاي پرآشوب، در مقايسه با خيلي از كشورهاي منطقه و بيش از ديگران در معرض تركشه//اي ناامنكننده قرار دارد. نامزدهايي كه داراي گرايشه//اي افراطي و تندرو در سياس//ت داخلي و خارجي هستند، بقاي خود و گروهي كه وابسته به آن هستند را در بحران ميدانند و فضاي ناامن را ميطلبند و تشديد ميكنند؛ رفتاري كه مخالفان ايران مترصد آن هستند كه اتفاق بيفتد.

مس//اله امنيت فقط بحث نظامي و تنشهاي خياباني يا بمبگذاري و امثال آن نيست. امنيت پايدار مقولهاي همهجانبه است كه به طور مشخص به رش//د و توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كمك ميكند؛ زماني كه مالكيت امنيت نداشته و شغل پايدار نباشد و از همه مهمتر وقتي امنيت سياسي، منطقهاي و بينالمللي براي كشورمان با تعاريف اصولي ملموس نباشد و سرمايهگذاران وارد ميدان نميشوند.

دولت فعلي با همه كوششها، به داليلي كه به برخي از آنها، پيش از اين اشاره شده، امكان غلبه كامل بر تنگناها و موانع را در دور اول خدمت خود نيافت اما با عنايت به اصل نس//بيت و در همين شرايط كه بايد مانع نابودي سرمايههاي ملي شد، ادامه مديريت دولت روحاني ارجح به نظر ميرسد ضمن اينكه بررسي برنامه روحاني بهعنوان نامزد رياست جمهوري هم ميتواند چنين نظري را تا حدودي مستند سازد.

نكته آخر اينكه به نظر نگارنده، مفهوم امنيت همهجانبه و پايدار بايد مهمترين موضوع محوري در مناظرهها،تبليغاتوفعاليتهايانتخاباتيدرپيش و انتخاب فرد مناسب در مسير ساختن زيربناي الزم براي كاستن از مشكالت كشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.