سخن امام ناظر بر بیان شاخصهاي مطلوب نمایندگان است نه رد آنها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در پي ابالغيه اخير دبير شوراي نگهبان مبني بر ضرورت جلوگيري از حضور اقليتهاي ديني و مذهبي در انتخابات شوراي اسالمي شهر با استناد به فرمايش//ات امام خميني)ره(، قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره( طي نامهاي به وي پاسخ داد.

به گزارش ايس//نا حميد انصاري با اشاره به فرمايشات امام خميني در بيانيهاش با تش//كر از زحمات ش//وراي نگهبان در بررسي صالحيت نامزدهاي رياس//ت جمهوري، ابالغيه اخير آيتاهلل جنتي را مستند بر صحبتهاي امام خميني)ره( نميداند.

او در بيانيهاش آورده اس//ت: »اينجانب ن//ه از موضع نهادي كه در آن مسووليت دارم بلكه به لحاظ اطالعاتي كه از آثار حضرت امام دارم صرفا بهعنوان يك شهروند مسلمان ايراني داليل ناموجه بودن استناد يادشده همراه با تامالتي در باب مطالب مندرج در اين نامه را با تاكيد بر اهميت جايگاه رفيع ش//وراي محترم نگهبان و لزوم اهتمام همگان بدان، معروض ميدارم.«

انصاري با اش//اره به حقوق اقليتها در س//خنرانيهاي امام و رفراندوم عمومي ميگويد: »تاريخ بيانات امام خميني، مهر8531 و قبل از همهپرسي قانون اساسي و پيش از تشكيل قوه مقننه و مجلس و ناظر بر شرايط خاص منحصر به آن برهه بوده است كه در بند بعد اشاره ميشود. اصول صريح قانون اساسي در رابطه با حقوق اقليتها و اصول مربوط به شوراها كه بعدا به تاييد و تنفيذ حضرت امام رسيده و به رفراندوم عمومي گذاشته شده است و همچنين اظهارات صريح حضرت امام در رابطه با تضمين حقوق اقليتهاي رسمي، مبنا و مالك نظام جمهوري اسالمي در هر دو ساحت تقنين و رفتار عملي نظام است يعني همان مبنايي كه براساس آن قانون شوراهاي اسالمي كشور و تبصره موردنظر در سال 1375 تصويب شده و در دو دهه گذشته تا به امروز مالك انتخابات شوراها بوده است. ضمن آنكه به نظر اينجانب فرمايشات حضرت امام در همين سخنراني نيز بنا به داليلي كه عرض ميكنم منافاتي با قانون شوراها و تبصره »يك« ماده «26» آن ندارد بلكه از جهتي مويد آن است.«

وي با اش//اره به صحبتهاي امام خميني و جايگاهشان در تاييد و رد نمايندگانميگويد:»صحبتهايحضرتامامدراينسخنرانياصالناظربه مقامخطاببهمسووالنبرگزاريانتخاباتشوراهاوتعيينشاخصهايتاييد يا رد صالحيت نامزدها نبوده است بلكه سخن امام ناظر بر بيان شاخصهاي مطلوب ايشان در مرحله راي دادن و انتخاب مردم و خطاب به علما براي شناسايي و معرفي افراد شايسته است.«

انصاري در ادامه بيانيه با اش//اره به اهميت ش//وراهاي ش//هر و روستا و مقايسهاش با مجلس شوراي اسالمي، مجلس را ارجح بر شورا ميداند چون براي كشور تصميم ميگيرد و با اشاره به نمايندگان اقليت در مجلس و عدم اشكال ورود آنها اين دو را در مقام مقايسه ميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.