ایرانميتواندعضوسازمانشانگهايشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

وزير خارجه روس//يه در اظهاراتي عن//وان كرد كه ايران ميتواند عضو سازمان شانگهاي شود. سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه گفته است ايران پاسخگوي همه معيارهاي عضويت در سازمان همكاري شانگهاي است.

الوروف ديروز پس از نشس//ت وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در آستانه پايتخت قزاقستان گفت روسيه اميدوار است روند پيوستن ايران به اين سازمان ماه ژوئن )حدود دو ماه ديگر( آغاز شود.

ايران بيش از 10 س//ال قبل عضو ناظر سازمان همكاري شانگهاي شد. در سالهاي بعد بررسي درخواست ايران براي عضويت كامل در اين سازمان بارها به تعويق افتاده است.

در ماه ژوئن 2016 والديمير پوتين، رييسجمهور روسيه در نشست سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در تاشكند، پايتخت ازبكستان گفته بود پس از حل مشكل برنامههستهايايرانولغوتحريمهايسازمانمللمتحد،هيچ مانعي براي پذيرش درخواست ايران باقي نمانده است.

رسانههاي روسي به نقل از ديپلماتهاي روسيه گزارش دادهاند كه تاجيكستان در نشست اخير وزراي خارجه سازمان همكاريشانگهايدرشهرآستانهبابررسيدرخواستعضويت ايران مخالفت كرده است.

سازمان همكاري شانگهاي در سال 2001 از جانب چين، روسيه،قزاقستان،قرقيزستان،تاجيكستانوازبكستانتاسيس شد و افغانستان، ايران، هند، پاكستان و مغولستان از كشورهاي ناظر در آن هستند.

تقوي//ت امنيت منطقهاي، مقابله با تجزيهطلبي قومي و جلوگيري از افراطگرايي مذهبي از جمله اهداف اصلي س//ازمان همكاري ش//انگهاي در زمان تاسيس آن اعالم ش//ده بود اما بعدا همكاريهاي اقتصادي نيز به بخشي از فعاليت آن تبديل شد.

ب//ه گزارش ايرن//ا، برخي تحليلگ//ران ميگويند يكي از هدفهاي اصلي اين سازمان تالش براي ممانعت از نفوذ غرب بهخصوص اياالت متحده در منطقه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.