کدام جناح از رويارويی مستقيم میترسد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»فرصت برابر برای تبليغ تمام نامزدهای انتخابات رياستجمهوری« اي//ن ش//عاری اس//ت كه ص//دا و س//يما چند س//ال اس//ت روی آن مانور میدهد.

اينكه چقدر به اين شعار عمل شده بحث ديگری است اما در همين رابطه صدا و سيما سعی دارد با برقراری چند گفتوگو و مناظره فرصتی برای تبليغ در اختيار نامزدهای رياس//تجمهوری قرار دهد؛ فرصتی كه ارتباط آنها با عامه مردم را ميس//ر میكند و از اهميت بااليی برخوردار است. شيوهای كه چندين دوره است مورد توجه مديران و سياستگذاران سيمای ملی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.