هشدارتروريستيدرفرانسه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فرانس//ه خود را ب//راي برگ//زاري انتخابات رياستجمهوري آماده ميكند. چند روز پيش از انتخابات، پاريس مجددا صحنه خشونت شد؛ حملهاي كه به باور فرانسوا اوالند اقدام تروريستي بوده است. در اثر تيراندازي در خيابان شانزهليزه ش//هر پاريس يك مامور پليس جان باخت. يك مامور پليس ديگر ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.