قانوننسبيتوادامهدولتروحاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ضياءمصباح-درپياعالماساميكانديداهاي رس//مي رياست جمهوري با همه اما و اگرها، در تبليغات در پيش آنچه در مناظرهها چه مستقيم پخش شود يا ضبطشده بايد مطرح شود برنامه نامزدهاست.بيان مشكالت گوناگون پديدآمده از ناهماهنگيها و برخورد سياس//ي در همه امور، ارائه راهحل مشكالت را ميطلبد به عنوان مثال گفتهها بايد معطوف به حل كنترل تورم باشد، انتخاب شعار مبارزه با تورم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.