رقابت جدی آغاز شد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- سرانجام شوراي نگهبان پس از ش//ش روز بررسي، صالحيت شش نف//ر از نامزدهاي اصل//ي دوازدهمين دوره رياستجمهوري را تاييد كرد. در حالي كه انتظار بسياري از اصولگرايان و اصالحطلبان معرفي افراد بيشتري از فهرست نامزدهاي انتخابات//ي بود اما ش//وراي نگهب//ان تنها صالحي//ت ش//ش كاندي//داي انتخاب//ات رياس//تجمهوري از جمله حسن روحاني، سيدابراهيم رييسي، اس//حاق جهانگيري، محمدباقر قاليباف و سيدمصطفي ميرسليم و مصطفي هاش//ميطبا را احراز كرد و اين تصميم ش//وراي نگهبان عالمت س//والي را در اذهان عمومي بهوجود آورد و آن، اينكه ش//وراي نگهبان با چه ترازويي افراد را رد صالحيت كرده است. براساس تعريفهاي خود شوراي نگهبان برخي از افرادي كه رد صالحيت ش//دند، اتفاقا از رجل سياسي و مذهبي كشور بودند و حتي پروندهاي هم در دادگاه كشور نداشتند. البته شوراي نگهبان با معيارهاي انتخاب خود اين سوال را قوت بخش//يد كه در انتخابات چهار سال آينده چه كس//اني براي نامنويس//ي در انتخابات ميتوانند حاضر ش//وند ت//ا مورد تاييد اين نه//اد نظارتي قرار گيرند؟ ب//ا اين حال اما شوراي نگهبان براساس سياستهاي خود و مصلحتي كه در پيش گرفته، اين افراد را رد صالحيت كرد. شناختبيشترنامزدهايرياستجمهوري اما نگاهي به فهرس//ت نامزدهاي تاييد صالحيت شده رياس//تجمهوري نشان از حض//ور هم//ه جناحها در عرصه سياس//ي ايران دارد. حس//ن روحاني، رييسجمهور كش//ورمان كه با حمايت گروههاي راست ميانه و اصالحطلب وارد عرصه رقابت شده، بيش//ترين شانس را براي كسب دوباره اين مق//ام در ميان ديگر رقباي خ//ود دارد. او كه طي چند س//ال اخير م//ورد بيمهري جناحهاي تند اصولگرا بوده است، با وحدت بيش//تر اصالحطلبان و برخي از اعتداليون قدم در اين راه گذاش//ته و حاميان زيادي دارد. اگرچه بيمهري اصولگرايان، احتمال رد صالحي//ت او را در چن//د روز گذش//ته قوت بخش//يده بود ت//ا جايي كه نامزدهاي پوشش//ي او اس//حاق جهانگيري و محمد هاشميرفس//نجاني به ميدان آمدند تا در صورت رد صالحيت او، جبهه اصالحطلبان خالي نماند. با اين حال محمد هاش//مي به همان سرنوشت ديگر كانديداها دچار و رد صالحيت شد اما جهانگيري، معاون اول او باقي ماند تا روحاني تيزهوش و حاضرجواب تنها نماند.

س//يدابراهيم رييس//ي ك//ه از جري//ان راس//تگراي انقالبي به پا خاسته، داماد امام جمعه مش//هد آيتاهلل علمالهدي است كه با حكم مقام معظم رهبري، توليت آستان قدس رضوي را به مدت يكسال است كه در اختي//ار دارد. وي نماينده دوره پنجم و چهارم مجلس خبرگان بوده است. رييسي با حكم آيتاهلل محمد يزدي وارد دس//تگاه قضايي كش//ور ش//د و بعد از آن رياس//ت س//ازمان بازرسي كل كش//ور، معاون اولي قوه قضاييه و دادس//تاني كل كش//ور را در كارنامه خود ثبت كرد. رييس//ي به صورت مس//تقل اما با حمايت اعضاي گروه جبهه نيروه//اي مردمي انقالب اس//المي)جمنا( براي ش//ركت در انتخابات حاضر ش//ده و رقيب اصلي روحاني در رياس//تجمهوري بهشمار ميآيد. او با سروصدايي زياد و براي آنك//ه توجهها را ب//ه خود جلب كند، پيش از اح//راز صالحيتها در ش//وراي نگهبان دس//ت ب//ه نامهنگاري ب//ه رييسجمهور و رييس س//ازمان صداوسيما زده تا از رقباي خود عقب نيفتد. رييس//ي تبليغات خود را بيش از نامنويس//ي آغاز كرده بود و عزمي جدي براي ماندن ت//ا پايان انتخابات دارد اما او بزرگترين نگراني گروههاي اصولگرا هم هس//ت چراكه رييسي نسبت به رقباي ديگرش در ميان مردم كمتر شناخته شده اس//ت. اگرچه اي//ن تهدي//د ميتواند براي او فرصت هم محس//وب ش//ود با اين حال گمانهزنيها اين است كه در صورت حضور رييسي تا پايان انتخابات، بيشترين راي بعد از روحاني براي او جمع شود.

محمدباقر قاليباف، ش//هردار تهران اين منصب را از سال 1384 پس از شكست در انتخابات همان س//ال به دست آورد. او كه در سال 92 نيز شانس خود را براي تصدي در رياس//تجمهوري امتحان ك//رده بوده پيش از س//ال 48، فرماندهي كل نيروهاي انتظامي را برعهده داشت. قاليباف همچنان از فرماندهان جنگ هشتس//اله ايران بوده است. وي اكنون از جناح راستگراي كشور از ميان راستهاي ميانهرو برخاسته كه طيف وس//يعي از اصولگراها را تشكيل ميدهند. قاليباف كه نامزد پوشش//ي رييسي خوانده ميش//ود، چهره شناختهش//ده براي مردم تهران اس//ت و ب//ا وجود آنك//ه طرفداران او در ش//هر تهران كم نيس//تند اما خاطره ساختمان پالس//كو موجب شد محبوبيت قاليباف تا حدود زيادي كاهش يابد. حتي كساني كه در شهرهاي بزرگ ايران قاليباف را نميشناختند، پس از اين حادثه با شيوه مديريتي او در تهران بيشتر آشنا شدند. با اين حال اما قاليباف در شهرستانها حاضر ميش//ود ت//ا بتواند آراي خ//ود را در ميان مردم ش//هرهاي بزرگ ايران بهدست آورد. به نظر ميرسد اگر قاليباف به نفع رييسي كنار نرود، ميتواند جايگاه سوم را در كسب آراي رياس//تجمهوري به خود اختصاص دهد. البته اختالف ميان رييسي و قاليباف هنوز پررنگ است و نيروهاي مردمي انقالب اس//المي هم به اجماع نرس//يدند تا نامزد اصليشان را معرفي كنند. اما آنچه در مورد شهردار تهران نگرانكننده است، شعارهايي اس//ت ك//ه اف//ق دور از دسترس//ي دارند؛ شعارهايي كه غيرواقعي هستند و شهردار تهران باي//د بداند كه براي رقابت با حريف اصلي بايد حداقل شعارهاي تبليغاتياش را اصالح كند و به واقعيتهاي موجود كشور و اقتصاد توجه بيشتري كند.

سيدمصطفي ميرسليم از اعضاي حزب موتلفه اس//المي اس//ت؛ حزبي قديمي كه ريشه در اصولگراهاي سنتي دارد و رهبري آن را يك//ي از بازاريه//اي معت//دل ايران حبيباهلل عس//كراوالدي برعهده داش//ت. دبي//ركل حزب موتلفه اس//المي گفته بود ميرس//ليم، عسكراوالدي دوم است. حضور ميرس//ليم به عنواني عض//وي از اين حزب نش//ان از آن دارد كه احزاب سياسي ايران تالش ميكنند در فضاي مصلحتانديشانه كشور خودشان را سرپا نگه دارند و همچنان حضور موثري داش//ته باشند. سيدمصطفي ميرس//ليم، فارغالتحصي//ل دانش//گاههاي فرانس//ه در حوزه مهندس//ي است و عضو هيات علمي مهندس//ي مكانيك دانش//گاه اميركبير اس//ت. وي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اس//ت و كارنامه فعاليتهاي سياسي و مديريتي او نشان از حضور او در كابينه هاشميرفس//نجاني ب//ه عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ميدهد. ميرسليم اگرچ//ه با حمايت حزب موتلفه قدم در راه رسيدن به رياستجمهوري گذاشته، اما در ميان اصولگريان تنهاست و گزينه آنها براي ش//ركت در انتخابات نيست. شانس حضور او براي اين انتخابات چندان باال نيس//ت و احتم//اال گزينه آخر در هنگام رايگيريها خواهد بود.

او در مي//ان هياهوي گروههاي اصولگرا بيس//روصدا مانده و برخالف اعضاي گروه جمنا چندان براي رس//يدن ب//ه اين مقام دس//ت به تخري//ب نيروهاي گ//روه رقيب نزده است.

در اي//ن مي//ان اف//رادي ك//ه ب//راي رياس//تجمهوري نامنويس//ي كردن//د صالحيتش//ان از س//وي ش//وراي نگهبان رد ش//د. خيليها گمان ميكردند كساني همچون عليرضا زاكاني، محمد هاش//مي، حاجيبابايي و زاهدي افرادي خواهند بود كه صحن//ه انتخابات رياس//تجمهوري را تكميل خواهند كرد اما خبري از اين اسامي در ليس//ت نامزدهاي نهايي معرفي شده از س//وي ش//وراي نگهبان نبود و تنها كسي كه توانس//ت قس//ر در برود، سيدمصطفي هاشميطبا از بازماندههاي دولت اصالحات است كه بهصورت مستقل وارد ميدان رقابت ش//د. هرچند اين چهره ميانهرو اصالحات معلوم نيس//ت چرا براي حضور نامنويس//ي كرده اما توازن رقبا را در ميان س//ه چهره ديگر اصولگرا براي جناح اصالحطلب حفظ كرده است. او پيش از اين هم در سال 80 براي كانديداتوري اعالم آمادگي كرده بود كه آن زمان هم شانس با او يار بود و تاييد صالحيت شد. هاشميطبا طرفدارياش را از دولت روحاني اعالم كرده بود. مش//خص نيست آيا او به نفع جريانات اصالحات كنار ميرود يا نه اما به طور قطع او در فهرست كسب آرا رتبه آخر را كسب خواهد كرد.

از ميان ردصالحيتش//دگان چند نفري تبعي//ت خود را ب//ه قانون و نظر ش//وراي نگهبان نشان دادند. مسعود زريبافان، معاون ريي//س جمهور دولت دهم با صدور پيامي ضمن تشكر از شوراي نگهبان حمايت خود را از حجتاالسالم سيدابراهيم رييسي اعالم ك//رد. همچنين زاكاني كه براي دومين بار پياپي توسط شوراي نگهبان براي انتخابات رياستجمهوري ردصالحيت شد در پيامي به تصميم ش//وراي نگهبان احترام گذاشت و از س//اير نامزدها و جريانهاي سياس//ي نيز خواس//ت شوراي نگهبان را طبق قانون اساس//ي فصلالخطاب بدانن//د و از هرگونه رفتار و اظهارنظري كه ذرهاي هواي نفس و تضعيف اين نهاد نگهبان انقالب در آن باشد پرهيز كنند. زاكاني در بيانيه خود اعالم كرد از هرگونه تالش//ي براي موفقيت دو نامزد ديگر جبهه مردمي در صحنه يعني رييسي و قاليباف دريغ نخواهد كرد. اين در حالي اس//ت كه محمد هاشمي هم پس از اعالم اس//امي افراد احراز صالحيت شده از سوي شوراي نگهبان اظهار داشت: براي حمايت از آقاي روحاني آمده بودم كه اگر ايش//ان تاييد صالحيت نشدند و مرا تاييد صالحيت كردند در صحنه باشم، خب اين اتفاق نيفتاد و آق//اي روحاني را تاييد كردند و من براي ايشان آرزوي موفقيت ميكنم.

پس از تاييد صالحيتها، فضاي انتخاباتي كشور شور بيشتري مييابد چراكه تبليغات ش//ش نامزد انتخاباتي بهطور رس//مي آغاز شده است. اكنون بايد ديد آرايش سياسي دو جري//ان اصولگ//را و اصالحطلب از اين پس چگونه چيده ميش//ود و كانديداهاي رياس//تجمهوري هر كدام ب//ا چه ايدهاي و وع//دهاي وارد رقاب//ت خواهن//د ش//د و نهايت//ا رقيبهاي اصل//ي كارزار انتخابات رياستجمهوري چه كساني خواهند بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.