يك بام و دو هواي دولت ترامپ درباره برجام

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- وزير امور خارجه آمريكا ساعاتي پس از اعتراف به پايبندي ايران به موافقتنامه برجام در س//خناني تند در يك نشست خبري از بازبيني جامع سياست دولت واشنگتن در قبال ايران از سوي دولت ترامپ خبر داد كه اين عالمتهاي ضدونقيضي نشاندهنده وجود آشفتگي در سياست داخلي و خارجي آمريكاس//ت. اين در حالي است كه ايران به تعهدات خود عمل كرده و ترجيح ميدهد برجام ادامه پيدا كند. گرچه از طرف مقابل نقض عهدهايي وجود داشته اما چيزي در برجام بهعنوان اجراي سختگيرانه برجام وجود ندارد بلكه موضوع اجراي موفقيتآميز برجام ذكر شده است.

تيلرسون با انتقاد از رويكرد دولت سابق آمريكا در قبال ايران گفت: دولت ترامپ قصد ندارد مشكل ايران را براي دولت بعد از خود به ارث بگذارد. تيلرسون در اين نشست خبري با تاكيد دوباره بر پايبندي ايران به برجام مدعي شد ايران همچنان به رفتارهاي نگرانكننده خود با وجود پايبندي به برجام ادامه ميدهد. او با ادعاي اينكه جمهوري اسالمي ايران همچنان از گروههاي تروريستي حمايت و شهروندان آمريكايي را به صورت خودسرانه بازداشت ميكند، از بازنگري جامع سياست دولت آمريكا در قبال ايران خبر داد.

اين درحالي است كه دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا هم در كنفرانس مطبوعاتي با پائولو جنتيلوني، نخستوزير ايتاليا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه واش//نگتن دليلي دارد كه شك كند ايرانيها در حال تخلف از برجام هستند، گفت: درباره ايران بايد بگويم به نظرم آنها درحال لطمه زدن به توافق هستهاي هستند. اين توافق نبايد امضا ميشد و نبايد به شيوهاي كه مذاكره شد، مذاكره ميشد. من هميشه طرفدار توافق هستم اما توافق هستهاي، توافق بدي بود. رييسجمهور آمريكا با بيان اينكه توافق هستهاي را به دقت بررسي خواهد كرد، مدعي شد: ايران به روح برجام پايبند نبوده است. ترامپ در اظهارات خود عليه برنامه جامع اقدام مشترك و ايران افزود: اين بدترين توافقي است كه تاكنون ديدهام. آنها به روح توافق پايبند نيستند. من ميتوانم چنين چيزي را بگويم. ما اين توافق را با دقت بسيار تحليل ميكنيم و در آينده نه چندان دور، چيزي ب//راي گفتن دربارهاش داري//م. وي در ادامه با ادعاي اينكه ايران به روح توافق هستهاي پايبند نبوده است، گفت: اما آنها بايد اين كار را بكنند. پس ما خواهيم ديد كه چه اتفاقي خواهد افتاد. نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد هم تاكيد كرد كه استراتژي واشنگتن در منطقه بايد متمركز بر ايران باشد و نه اسراييل ، نيكي هيلي مدعي شد كه ايران »عامل اصلي مشكالت« در خاورميانه است. نيكي هيلي، در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاكيد كرد كه استراتژي واشنگتن در منطقه بايد متمركز بر ايران باشد و نه اسراييل. وي همچنين ايران را به تالش براي بيثبات كردن خاورميانه متهم كرد.

اين ادعاها در حالي مطرح ميش//ود كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي در گزارشهايش از روند اجراي تعهدات مرتبط هستهاي ايران ذيل برنامه جامع اقدام مشترك بارها تاييد كرده است كه ايران به تعهدات خود پايبند است. وزير امور خارجه كشورمان نيز با رد ادعاهاي اخير مقامات آمريكايي از جمله وزير خارجه اين كشور تصريح كرده است: اتهامات بيپايه آمريكا نميتواند اعتراف آن كشور به اجراي تعهدات برجامي توسط ايران را بپوشاند. آمريكا بايد بداند ديگر قادر نيس//ت جامعه جهاني را با اتهامات بياساس، كه كذب آنها توسط آژانس بينالمللي انرژي اتمي در جريان بس//ته شدن پرونده پي ام دي اثبات گرديد، منحرف نمايد.ظريف به همتاي آمريكايي خود نيز توصيه كرد از ناكامي و بنبست دولتمردان گذشته آن كشور در پيشبرد سياستهاي خصمانه عليه جمهوري اسالمي ايران درس بگيرد و گفت: برجام اتفاقا نتيجه بازنگري اسالف آقاي تيلرسون در سياستهاي سراپا اشتباه آمريكا در گذشته در مقابل ايران و منطقه بوده است. ظريف در ادامه گفت: وزير امورخارجه آمريكا يك روز به كنگره نامه ميدهد كه ايران به همه تعهداتش در برجام عمل كرده اس//ت و روز بعد در اظهاراتي متناقض ايران را متهم به جاهطلبيهاي هستهاي كرده و برجام را توافقي براي باج دادن به ايران قلمداد ميكند. ظريف با تكرار آنچه در توييت خود به آقاي تيلرسون خاطرنشان كرده بود گفت: اتهامات بيپايه آمريكا نميتواند اعتراف آن كشور به اجراي تعهدات برجامي توسط ايران را بپوشاند. ظريف ضمن دعوت از مقامات آمريكايي به واقعبيني و واقعگرايي در گفتار و عمل، به وزير خارجه آمريكا مجددا توصيه كرد بهتر است مسير اشتباهي كه ميرود را تغيير داده و به تعهدات كش//ورش در برجام پايبند باشد. وي گفت: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند ايران اولين كشوري نخواهد بود كه برج//ام را نقض كند ام//ا در عين حال براي حفظ منافع ملت ايران براي تمام سناريوهاي ممكن آمادگي كامل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.