افرادي كه رد صالحيت شدند براي رياست جمهوری صالح نيستند

Jahan e-Sanat - - News -

خطيب موقت نماز جمعه با تاكيد بر اينكه مسووالن به وعدههاي آلسعود اعتماد نكنند، گفت: آلسعود بايد تضمين كند و بپذيرد كه اگر كوچكترين خطري متوجه حجاج شود بايد پاسخگو باشند.

آي//تاهلل محمدعلي موحديكرماني در خطبههاي نماز جمعه تهران به رايزنيهاي صورت گرفته براي اعزام حجاج ايراني به س//فر حج تمتع اش//اره كرد و افزود: مسووالني كه در امر حج ميكوش//ند و تالش دارند امسال مردم موفق به زيارت خانه خداوند ش//وند به وعدههاي اين رژيم آلسعود اعتم//اد نكنند. اگر وعده تامي//ن امنيت دادند به صرف يك كلمه خوشحال نشويد. هنوز جراحتي كه در حادثه منا روي قلب ما اثر گذاشته التيام پيدا نكرده. آلسعود بايد تضمين كند و بپذيرد كه اگر كوچكترين خطري متوجه حجاج شود بايد پاسخگو باشند.

موحديكرماني در بخش ديگري از سخنانش بيان اينكه راه نجات از سردرگميها و كجفهميها تقواست و انتخابات هم تقوا الزم دارد، گفت: امتحان س//ختي در پيش داريم يا به تعبير ديگر گردنه صعبالعبوري در پيش روي ما در 29 ارديبهشت است. اول اينكه به حساسيت انتخابات توجه كنيد و جايگاه رفيع آن را درك كنيد. معناي اين جايگاه رفيع اين است كه با حضور گسترده در پاي صندوقها قدرت كشور را نشان ميدهيد و ميگوييد حكومت پشتوانه قوي مردمي دارد بنابراين حتما بكوشيد در پاي صندوقهاي راي حضور پيدا كنيد و نظام را تقويت كنيد. وي با تاكيد براينكه با انتخاب اصلح رشد سياسي خود را اثبات كنيد، گفت: عملكرد تمام كانديداها را با دقت بررسي كنيد. چه امانتي در اين كشور و در اين مقطع زماني مهمتر از انتخاب رييسجمهور و شوراهاست. مسووليت سختي را در پيش داريد. گول تبليغات برخي از آقايانرانخوريد،همهدرانتخاباتخودازخودتعريفميكنند، با دقت و شناخت راي دهيد و اگر نشناختيد جايز نيست راي بدهيد. همت كنيد انتخاب اصلح داشته باشيد.

وي به موضوع پخش مناظرههاي انتخاباتي از صدا و سيما اشاره كرد و افزود: نظرم اين است كه حتما بايد مناظره زنده صورت بگيرد مگر غير از اين است كه مردم بايد بصيرت داشته باشند. يكي از بهترين راههاي بصيرت همين مناظرههاست. از اين مناظرهها مدبر و مدير بودن كه يكي از شرايط رهبري است شناخته ميشود. رييسجمهور بايد مدير باشد تا كشور را به احس//ن وجه اداره كند و مستمند و مستضعف به حق خود برس//د و حقي پايمال نگردد و ظلم و ستمي به دست مسووالن صورت نگيرد و بهترين راه را براي رسيدن به اين اهداف بشناسد.

وي خطاب به كانديداهاي تاييد صالحيت ش//ده گفت: اف//رادي كه تاييد ش//دهاند وعدههاي غيرقابل عمل ندهند. وعدهاي بدهند كه ميتوانند عمل كنند و در حدشان است. چراكه ممكن است كسي بر اساس اين وعدهها راي بدهد و راياي كه براساس وعده دروغين باشد مشروع نيست. مردم به كسي راي بدهند كه پايبند اسالم باشد و تصميم داشته باشد اسالم را در اين كشور پياده كند. موحوديكرماني تاكيد كرد:كانديداهايتاييدشدهبداننداينكشورجمهورياسالمي است؛ هم مردمي است و هم اسالمي. يك عمل غيراسالمي اگر انجام شود مشروع نيست. رييسجمهور بايد درد دين داشته و مقيد به پياده كردن دستورات اسالم باشد. به فرمايشات امام راحل و رهنمودهاي مقام معظم عمل كند و نه فقط ش//عار بدهد بلكه به فكر غم فقرا باشد.

موحديكرمان//ي در توصيهاي ب//ه كانديداهاي تاييد صالحيت ش//ده گفت: توصيه ميكنم كانديداها بكوشند قانون را در نظر بگيرند. كساني هم كه تاييد نشدند قانون را در نظ//ر بگيرند و اگر اعتراض دارند محترمانه اعتراض خود را به شوراي نگهبان بدهند. شوراي نگهبان هم افراد عادلي هستند و حتما به اين اعتراضها رسيدگي ميكنند اما اگر شوراي نگهبان آنها را رد كرد، قانون را رعايت كنند. اينها كه تاييد نشدند ممكن است خوب باشند اما مساله اين است كه اين آدم براي رييسجمهور صالح نيست. وي تاكيد كرد: همه بايد به قانون تن در دهند. يادش//ان نرود فتنه 88 كه مقام معظم رهبري هم مكررا درباره آن ذكر ميكند به دليل اين اس//ت كه آنها مقابل قانون ايستادند و زحم//ت براي مردم و بيآبرويي براي خود ايجاد كردند. كانديداهاي رد صالحيت ش//ده نيز سعي كنند به قانون عمل كنند و از اين ماجرا پند بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.