نبايد اجازه داد عدهاي آراي مردم را تصاحبكنند

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان-رييسقوهقضاييهگفت:دشمندردشمنيخودثابتقدماستو رسانههايبيگانهنيزبسيارافزونشدهودشمنانخارجيميلياردهاسرمايهبراي تخريبنظامجمهورياسالميايرانهزينهميكنند.درانتخاباتهمممكن است هوس كنند ضربهاي به نظام وارد كنند بنابراين همه بايد آماده باشيم؛ هم مسووالن و هم مردم تا هيچ فضا و جايي براي اين شيطنتهاي دشمن باقي نگذاريم. آيتاهلل آمليالريجاني با بيان اينكه حضور مردم يك امر بسيار پراهميت براي حصول اقتدار و امنيت ملي است، افزود: انتخابات در كشور ما هم يك تكليف و هم يك حق براي اظهار آن اقتدار است عالوه بر اينكه در نظامسياسيجمهورياسالميفرديكهانتخابميشودبايدسكانداراينامر مهم اجرايي در كشور براي مدت چهار سال باشد. آيتاهلل آمليالريجاني اصل انتخابات براي نظام را مهم دانست و گفت: همه دستگاهها، مسووالن و آحاد جامعه بايد با حضور گسترده خودشان تالش كنند اين ظهور و تجلي اقتدار مليبهبهترينشكلباشد.رييسقوهقضاييهادامهداد:روسايدادگستريها ودادستانهاباهمكارينيرويانتظاميوامنيتينگذارندعدهاي،بخواهندآراي مردم را تصاحب كرده يا فتنهگري و اغتشاش كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.