رييس مجلس ملي پاكستان خواستار خلق عرصهاي نو در روابط با ايران است

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- رييس مجلس پاكستان در مالقات با همتاي خود در ايران گفت: »ايرانكشوريكليديومهمدرمنطقهوازهمسايگانبسيارمهمپاكستان است و تحوالت جاري در عرصه منطقه و بينالملل، شرايطي را ايجاد كرده كه ايران و پاكستان ميتوانند مناسبات تجاري و اقتصادي فيمابين را متناسب با روابط سياسي عالي ميان دو كشور ارتقا دهند. سردار اياز صادق گفت: سفر جاري هيات پارلماني پاكستان به ايران موجب استحكام بيش از پيش روابط دوجانبه و نيز گسترش همكاري ميان مجالس دو كشور خواهد شد.ويدرخصوصاهميتودامنهوسيعهمكاريهايپارلمانيميانايران و پاكستان و نقش آن در تقويت هرچه بيشتر روابط دو كشور گفت: هيچ كنفرانسي نبوده كه من و برادرم علي الريجاني هر دو آنجا حضور داشته باشيم اما در حاشيه آن كنفرانس مالقات نكرده باشيم. روسا و نمايندگان مجالس ايران و پاكستان هرگز فرصتي را براي تجديد مالقات و گفتوگو در جهت گسترش همكاريهاي دوجانبه از دست نميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.