550 هزارمیلیاردتومانتسهیالتدر59

Jahan e-Sanat - - News -

گروهاقتصادي-باوجوداينكهسيستمبانكي با كمبود شديد منابع مواجه است و اين روزها در وضعيت خوبي به سر نميبرد اما سال گذشته در پرداخت تسهيالت ركوردزني كرد.

افزاي//ش بي//ش از 31 درصدي تس//هيالت پرداختي در حالي رقم خورد كه آنطور كه انتظار ميرفت رونق به اقتصاد بازنگش//ت و همچنان بس//ياري از بنگاههاي توليدي با كمبود تامين سرمايه در گردش دست و پنجه نرم ميكنند.

با اين حال رييس كل بانك مركزي ميگويد اقتصاد ايران با موفقيت از ركود خارج ش//ده و با توجه به غيرتورمي بودن دستاوردهاي اقتصادي، سالمت در روند رشد اقتصادي كشور آغاز شده اس//ت. سيف سهم باالي شبكه بانكي در تامين مالي فعاليتهاي مختلف اقتص//ادي را يكي از شاخصهاي مهم عملكرد سيستم بانكي ميداند چراك//ه به اعتقاد وي ب//ا وجود تنگناهاي مالي و مش//كالت ساختاري ش//بكه بانكي پرداخت تس//هيالت 5483 هزار ميليارد ريالي در س//ال گذش//ته براي نجات اقتصاد ايران بسيار كارساز بوده اس//ت.بر همين اس//اس شبكه بانكي سال گذشته حدود055 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده است؛ رقمي كه ضمن ركوردشكني نسبت به سالهاي گذشته بار ديگر بر كمرنگ بودن سهم بازارهايي همچون سرمايه براي تامين مالي اقتصاد تاكيد دارد.

تازهترين آماري كه بانك مركزي ارائه كرده، نشان ميدهد پرونده تسهيالتدهي بانكها در س//ال 1395 با مجموع رقم 548 هزار ميليارد تومان بسته شده اس//ت. اين رقم در مقايسه با س//ال 1394 ك//ه در كانال 400 ه//زار ميليارد تومان تس//هيالت پرداخت شد، نزديك به 130 هزار ميليارد تومان افزايش دارد و رشدي بيش از 31 درصد را ثبت كرده است.

اين در حالي اس//ت كه با وجود انتقاداتي كه نسبت به سهم باالي شبكه بانكي در مقايسه با ديگربازارهاازجملهسرمايهوبيمهمطرحميشود، همچنان سهم بانكها قابل تامل است به طوري كه در حال حاضر بالغ بر 80 درصد منابع مورد نيازاقتصاديازطريقشبكهبانكيتامينميشود. اين موضوعي است كه البته مقامات بانك مركزي نيز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بيشتر و جديتر بازار سرمايه بهعنوان يكي از ابزارهاي مهم در تامين مالي طرحهاي اقتصادي شدهاند.

نبود منابع كافي به ويژه در شرايطي كه حجم بااليي از نقدينگي بانكها قفل ش//ده ميتواند عاملي باشد كه در صورت فشار بر بانكها براي تسهيالتدهي باالتر آنها به سمت اضافه برداشت از بان//ك مركزي حركت كنند؛ موضوعي كه به خوبي در صورتهاي مالي آنها و در قالب افزايش بدهي به بانك مركزي نمايان است.

بر اين اس//اس همانطور كه پيشتر مديران بانكي تاكيد داش//تهاند در اين شرايط ضروري است با در نظر گرفتن مالحظات تورمي بانكها به س//مت تامين مالي از طريق افزايش سرمايه و كفايت س//رمايه، كاهش تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مس//ير صحيح اعتباردهي، افزايش بهرهوري در تامين سرمايه در گردش و پرهيز از فشارهاي مضاعف و دارايي بانكها حركت كند. از سوي ديگر ترغيب بنگاههاي توليدي به بازار سرمايه از اهميت ويژهاي برخوردار است.

اين در شرايطي اس//ت كه از رقم 550 هزار ميلي//ارد توماني كه بانكها در س//ال گذش//ته تس//هيالت پرداخت كردهاند ح//دود 64 درصد يعني رقمي بي//ش از 351 هزار ميليارد تومان به تامين سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي اختصاص پيدا كرده است. اين رقم در مقايسه با سال 1394 حدود 88 هزار ميليارد تومان معادل 33 درصد رشد دارد.اما از حدود هشت ميليون و 800 هزار فقره تسهيالتي كه در مجموع سال گذشته پرداخت شده حدود 325 هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد كه رقمي بالغ بر 160 هزار ميليارد تومان را در برميگيرد. صنعت و معدن در سالي كه گذشت حدود 132 هزار ميليارد تومان از منابع دريافتي را در سرمايه در گردش خرج كرده است كه بيش از 82 درصد منابع اين حوزه را در برميگيرد.اما در بخشهاي ديگر در حوزه كشاورزي حدود 46 هزار و 500 ميليارد تومان در يك ميليون و 770 هزار فقره، 50 هزار ميليارد تومان و در قالب يك ميليون و 100 هزار فقره در بخش مس//كن و ساختمان، 72 هزار ميليارد تومان و در يك ميليون و 125 هزار فقره در ح//وزه بازرگاني و همچنين 217 ه//زار ميليارد توم//ان و در چهار ميليون و 460 هزار فقره تسهيالت در حوزه بازرگاني ارائه شده است.با اين اوصاف همچنان بايد در تداوم مسير جاري مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظرگرفتوهموارهمراقبقدرتگرفتنپتانسيل تورميناشيازفشارتقاضايكلدراقتصادنيزبود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانكها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت س//رمايه بانكها، كاهش تس//هيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مس//ير صحيح اعتباردهي بانكها، افزاي//ش بهرهوري بانكه//ا در تامين س//رمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر داراي//ي بانكها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه بهعنوان ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژهاي كرد. رشدنقدينگيكندشد در همين حال ولياهلل سيف با تاكيد بر اينكه كنترل رشد نقدينگي و تامين مالي مناسب توليد؛ موفقيتي ديگر براي نظام بانكي كش//ور اس//ت، گفت: اقتصاد ايران سال گذشته با موفقيتهاي قاب//ل توجهي به لحاظ ثبات در ب//ازار ارز، تداوم روند كاهش//ي نرخ تورم و دستيابي به نرخ تورم تكرقمي و حصول همزمان رش//د اقتصادي دو رقم//ي در 9 ماهه س//ال 1395 همراه بوده كه جملگي نش//انههايي اميدواركننده از روند آتي تحوالت اقتصاد ايران را به دست ميدهند.

وي اظهار كرد: آخرين اطالعات پردازش شده در خصوص رشد نقدينگي و عملكرد تسهيالت پرداخت//ي در س//ال 1395 ني//ز تكميلكننده موفقيته//اي مزبور اس//ت. بر اس//اس آخرين اطالعات موجود، رشد نقدينگي در سال 1395 به رقم 2/23 درصد رسيد كه با توجه به كاهش معنيدار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل 30) درصد( و نيز پايينتر بودن آن نس//بت به روند بلندمدت رشد نقدينگي، اطمينانخاطر بيشتري را درخصوص كنترل نرخ تورم و صيانت از توفيقات حاصله در اين خصوص به دست ميدهد.

س/يگنالهاي اقتص/اد اي/ران ب/راي سرمايهگذاران

رييس كل بانك مركزي گفت: بيشك لحاظ دادههاي جديد در خصوص رشد اقتصادي و نيز عملكرد مناسب رشد نقدينگي در سال 1395 و ساير مولفههاي اقتصادي، چشمانداز روشنتري از اقتصاد ايران را در مجامع بينالمللي به نمايش گذاش//ته و جذابيتهاي اقتصادي كشور براي سرمايهگذاران خارجي را افزايش خواهد داد.

سيف افزود: با وجود كاهش رشد نقدينگي، حجم تس//هيالت پرداختي شبكه بانكي كشور در سال 1395 به رقم 5483 هزار ميليارد ريال بالغ ش//ده كه نسبت به رقم مشابه سال 1394 4173/2) ه//زار ميليارد ريال( به ميزان 139/8 هزار ميليارد ريال 31/4) درصد( افزايش نش//ان ميدهد. واضح است كه با وجود تنگناي مالي و مشكالت ساختاري در شبكه بانكي، اين ميزان تسهيالت پرداختي نشان عزم و سهم باالي شبكه بانكيدرتامينماليفعاليتهايمختلفاقتصادي استكهبهعنوانيكيازشاخصهايمهمعملكرد سيستم بانكي قابل طرح است.

وي گفت : قطعا حصول اين موفقيتها بدون حمايتهاي دولت و مجلس ش//وراي اسالمي و معاضدت مديران و بدنه اجرايي بانكها غيرممكن است. در همين جا الزم است از همكاران خادم، پرتالش و صدوق ش//بكه بانكي تقدير و تشكر كنم كه با وجود وجود بس//ياري از مش//كالت و تحمل انتقادات غيرمنصفانه، نهايت تالش خود را در جه//ت تامين مالي س//الم اقتصاد انجام و انجام وظيفه و رسالت اصلي خود را مقدم بر هر موضوع حاشيهاي ديگر قرار دادهاند.

رييس كل بانك مركزي بيان كرد: مجموعه تحوالت صورت گرفت//ه درخصوص متغيرهاي واقعي و اسمي اقتصاد در سال ،1395 اين پيام اميدواركننده را تداعي ميكند كه اقتصاد كشور با موفقيت از ركود خارج شده و با توجه به غيرتورمي بودن اين دستاورد، پويايي و سالمت در روند رشد اقتصادي كشور آغاز شده است.سيف اظهار كرد: توفيقات حاصله در ش//رايطي بهدستآمده كه بسياري از كشورها از جمله كشورهاي منطقه با شرايط نامناسب اقتصادي روبهرو هستند و به تبع آن دستيابي به چنين موفقيتهايي در كشور از اهميت بيشتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. متاسفانه با وجود توفيقات قابل توجه ذكر شدهدرمديريتاقتصاديكشور،كماكانانتقادات مغرضانه و غيركارشناسي كه از جهتگيريهاي سياسي نسبت به عملكرد دولت يازدهم ناشي ش//ده و بهطور عمده با هدف تخريب دولت در آستانهانتخاباترياستجمهوريصورتميگيرد همچنان و با ش//دت بيشتر ادامه دارد.وي افزود: هرچند بانك مركزي از انتقادات سالم، كارشناسي و دلسوزانه در كمك به بهبود شرايط اقتصادي كشور استقبال ميكند اما رويكردهاي انتقادي مبتنيبرتخريب،نهتنهاآثارمثبتيبههمراهندارد بلكه با انتشار و گسترش جو بدبيني، نتيجهاي جز ايجاد نااميدي در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت.سيف گفت: در اين برهه زماني و با توجه به نتايج و تحوالت مثبت اقتصادي كشور، شايسته و بايسته است كه جناحهاي سياسي با خروج از فضاي تخريب، پتانسيلهاي اجتماعي و سياسي جامعه را در جهت بهرهبرداري هرچه بهتر از فرصتها و موفقيتهاي پيشآمده بسيج كنند تا از مسير آن زمينه الزم براي حلوفصل مش//كالت ديرينه و ساختاري اقتصاد كشور به ويژه رفع دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد فرصتهاي ش//غلي جديد ب//راي جوانان فراهم آيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.