جذب 12 ميليارد دالر سرمايه خارجي در 95

Jahan e-Sanat - - News -

وزير اقتصاد حجم سرمايهگذاري خارجي كشور در سال گذشته را 12 ميليارد دالر اعالم كرد و افزود: اقتصاد مقاومتي مبناي تنظيم برنامههاي اقتصادي كشور است.

علي طيبنيا با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي پايدار اولويت راهبردي نظام است، گفت: رشد اقتصادي پايدار بهعنوان اولويت راهبردي نظام در سياستهاي ابالغي اقتصاد مقاومتي انتخاب شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داش//ت: رش//د پايدار اقتصادي موج//ب ايجاد اش//تغال مولد براي جوانان جوياي كار اس//ت. رش//د اقتصادي بايد درونزا باشد و بايد از همه ظرفيتها و فرصتها بهره گرفت. اقتصاد مقاومتي مبناي تنظيم برنامههاي توس//عه كش//ور از جمله برنامه شش//م توسعه اس//ت كه بهزودي شاهد آثار و نتايج آن خواهيم بود.وي افزود: يكي از سياس//تهاي دولت برقراري ثبات در عرصه اقتصاد كش//ور است و بايد گفت با وجود تحريمهاي بيسابقه و كاهش قيمت نفت، ما و مردم توانس//تيم از تورم دو رقمي به تورم تك رقمي برس//يم.طيبنيا ادامه داد: امروز دو سال است تراز تجاري غيرنفتي كش//ور مثبت شده كه براي اولين بار در تاريخ معاصر ايران بوده يعني از راه صادرات غيرنفتي نياز خود را تامين ميكنيم. امروز تامين نياز كش//ور وابسته به نفت نيس//ت و آن را در صندوق توسعه ملي ذخيره ميكنيم و خوشبختانه گامهاي خوبي برداشته شده ولي هنوز به حداكثر درآمدهاي قبلي نرسيدهايم.وزير اقتصاد تاكيد كرد: سال گذشته توانستيم 400 مجوز از دو هزار مجوزي كه دستگاههاي حاكميتي صادر ميكنند را حذف كنيم و امروز تصوير شفافي از شرايط فضاي كسبوكار فراهم كردهايم و فرآيند صدور مجوزها در دستور كار دولت است. با تالش دولت، زمينه تعامالت مثبت و سازنده با دنياي خارج و نهادهاي بينالمللي فراهم شده است.وي تصريح كرد: همچنين 12 ميليارد دالر سرمايهگذاري مستقيم خارجي سال گذشته داشتيم ولي اميدواريم امسال اين ميزان باز هم بيشتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.