پيشرفت فرآيندهاي بانكي در پسابرجام

Jahan e-Sanat - - News -

راهكارهاي رفع موانع تجاري و روند پيشرفت فرآيندهاي بانكي پس از لغو تحريمها در چهارمين همايش ايران و اروپا بررسي ميشود.

همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا از س//ال 1394 تاكنون همه ساله در دو نوبت برگزار شده كه امسال نيز چهارمين دوره اين همايش در ايران برگزار خواهد ش//د.مهمانان چهارمين همايش ايران و اروپا، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، وليالهد سيف رييس كل بانك مرك//زي، علي طيبنيا وزير امور اقتص//ادي و دارايي، علي ديواندري رييس پژوهش//كده پولي و بانكي بانك مركزي و دبير همايش، علي ماجدي سفير ايران در آلمان و ديگر مسووالن و صاحبنظران داخلي و خارجي هستند.

همچنين قرار اس//ت در اين همايش پنل تخصصي بررسي صنعت بانكي حال حاضر ايران بهعنوان پنل اصلي و پنلهاي تخصصي موازي نيز در سالنهاي جانبي با موضوعات بررسي وضعيت روند صنعت بانكي حال حاضر ايران، نظارت بانكي و قانونگذاري استانداردهاي بينالمللي، بال 2 و 3، اتصال سيستم بانكي ايران به جامعه بينالملل و مسير پيشرو، چگونگي راهاندازي شعب بانك ايراني در اروپا، مطالبات معوق بانكي، وامهاي غيراجرايي و طرح مساله و راهحلها، استانداردهاي بينالمللي حسابرسي و آينده صنعت پرداخت برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.