حقوقکمتراز2 ميليونتومانمعاف ازماليات

Jahan e-Sanat - - News -

بخشنامهسقفمعافيتمالياتيحقوقودستمزدسال6931 بههمراه نحوه محاسبه آن از سوي سازمان امور مالياتي ابالغ شد.

براساس بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي بند »الف« تبصره «6» قانون بودجه سال 1396 كل كشور به شرح زير ابالغ شده است:

سقف معافيت مالياتي موضوع ماده «84» قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و اصالحات بعدي آن در س//ال ،1396 مبلغ 240 ميليون ريال در س//ال تعيين ش//ده است و نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ يادشده و تا پنج برابر آن مشمول ماليات ساالنه ) 10 درصد( و به نسبت مازاد آن 20) درصد( است. ميزان معافيت مالياتي مواد 57 و 101 قانون مالياتهاي مستقيم مبلغ 180 ميليون ريال تعيين ميشود.بنابراين پرداختكنندگان حقوق در بخش دولتي و غيردولتي مكلفند حسب مقررات ماده «86» قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات بر درآمد حقوق پرداختي تخصيصي به كاركنان خود در سال 1396 را طبق مقررات ماده 85 قانون ياد شده محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن انجام ساير تكاليف قانوني به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.