نرخ تورم فروردين 6/9 درصد

Jahan e-Sanat - - News -

مركز آمار ايران نرخ تورم مناطق شهري كشور در فروردينماه سالجاري را 6/9 درصد و تورم نقطه به نقطه را 9/4 اعالم كرد. اين در حالي است كه نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته 6/8 بوده است.

بر پايه گزارش ش//اخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي ش//هري كش//ور در فروردينماه س//ال ،1396 ش//اخص كل )برمبناي (100=1390 در فروردينماه سال 1396 عدد 244/9 را نشان ميدهد كه نسبت به ماه قبل8/1 درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 9/4 درصد است كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل 8/0) درصد(، 1/4 واحد درصد افزايش يافته است.درصد تغييرات شاخص كل )نرخ تورم كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري( در 12 ماهه منتهي به فروردينماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/9 درصد است كه نسبت به همين اطالع در اسفندماه ‪6/8) 1395‬ درصد(، 0/1 واحد درصد افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.