هشدارتروريستيدرآستانهانتخاباتفرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

فرانس//ه خود را ب//راي برگ//زاري انتخابات رياستجمهوري آماده ميكند. چند روز پيش از انتخابات، پاريس مجددا صحنه خشونت شد؛ حملهاي كه به باور فرانسوا اوالند اقدام تروريستي بوده است.

در اثر تيراندازي در خيابان ش//انزهليزه شهر پاريس يك مامور پليس جان باخت. يك مامور پلي//س ديگر نيز در اثر اي//ن تيراندازي مجروح شده است. فرد مهاجم نيز هدف گلوله واقع شده و كش//ته شد. رييسجمهور فرانسه از يك اقدام تروريستي سخن گفته است.

بهدنبالتيراندازيمرگباردرخيابان ليزه پاريس، واحد ضدتروريس//م دادستاني اين شهر تحقيقاتخودراآغازكردهاست.براساساظهارات سخنگوي وزارت كش//ور فرانسه، خودروي فرد مهاجم نزديك خودروي پليس متوقف ش//ده، س//پس مهاجم از خودرو پياده ش//ده و به روي ماموران پليس آتش گشوده است.

مهاجم پس از حمله بدون خودرو قصد فرار داشته است كه هدف گلوله قرار ميگيرد و كشته ميشود. براساس اطالعات به دست آمده، مهاجم در اين حمله بهطور فردي عمل كرده است. اما اين امكان كه افراد ديگري نيز در جريان اين حمله با فرد مهاجم همكاري كرده باشند، منتفي نيست. اظهارنظرفرانسوااوالند نيروهاي انتظامي مهاجم را از پاي در آوردهاند. او هنگام فرار به يك گردشگر نيز تيراندازي كرده و باعث مجروح شدن او شده است. پليس پاريس از مردم خواسته است از حضور در خيابان شانزهليزه پرهيز كنند. مام//وران خيابانهاي اطراف بلوار شانزهليزه را مسدود كردهاند.

فرانسوا اوالند با انتشار توئيتي با خانواده مامور پليسي كه در جريان اين حمله كشته شده، ابراز همدردي كرده اس//ت. به دنبال اين تيراندازي، فرانس//وا اوالن//د در كاخ اليزه با نخس//توزير و همچنين وزير كشور تشكيل جلسه داده است.

اوالند درباره اين حمله گفته است كه اطالعات بسياري گواه آن هستند كه اين حمله تروريستي بوده است. اوالند با اشاره به انتخابات روز يكشنبه فرانس//ه گفته اس//ت كه پليس براي نظارت بر روند انتخابات از همه تدابير امنيتي بهره خواهد گرفت. داعشمسووليترابرعهدهگرفت خبرگ//زاري »اعم//اق« كه وابس//ته به گروه »دولت اس//المي« است، مس//ووليت تيراندازي خيابان شانزهليزه را پذيرفته است. در خبري كه توسط داعش منتشر شده، عنوان شده است كه فرد مهاجم، يكي از افراد اين گروه تروريس//تي معروف به ابويوسف بلژيكي بوده است. براساس خبري كه خبرگزاري فرانسه منتشر كرده، مهاجم براي پليس فرانسه فردي آشنا بوده است. طبق گزارش اين خبرگزاري، مهاجم يك شهروند 39 ساله فرانسوي است.

نيروهاي امنيتي فرانسه گفتهاند كه در حال جستوجو در خانه اين مهاجم در حومه شرقي پاريس هستند. به گفته رس//انهها اين مرد 39 س//اله و ظاهرا از اسالمگراهاي تندرو بوده است. او همچنين به دليل تيراندزاي به نيروهاي پليس دراوايلسال0002 ميالديچندينسالزنداني بود. پليس فرانسه از بازداشت سه نفر از اعضاي خانواده اين مهاجم خبر داده است.

تيران//دازي زماني در پاري//س اتفاق افتاد كه نامزدهاي انتخاباتي در تلويزيون مش//غول بيان ديدگاههايش//ان درباره انتخابات بودند. حمالت اس//المگرايان تندرو، يكي از بزرگترين مسايل فرانس//ه اس//ت كه در دوره تبليغ//ات درباره آن بس//يار صحبت شد. از س//ال 2015 به اين سو، 238 نف//ر در حمالت اس//المگرايان افراطي در فرانسه كشته شدهاند.

نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري فرانسه ديروز جلس//ات س//خنراني خود را لغو كردهاند. آنها در توئيتر به اين موضوع واكنش نشان داده، ضمن تسليت گفتن به بازماندگان گفتهاند كه حفظ امنيت مردم از اولويتهاي آنها در صورت انتخاب شدن است.

جبههمليوريشهكنكردناسالمگرايان افراطي

نامزد حزب راست افراطي جبهه ملي فرانسه خواستار ريشهكن كردن زهري به نام اسالمگرايان افراطيشد.درمقابل،امانوئلماكرون،رقيباصلي لوپن در انتخابات رياستجمهوري با گروههاي مسلمان ديدار و گفتوگو كرد.

ماري//ن لوپ//ن در آخرين روزه//اي مبارزات انتخاباتيدرفرانسهلحنشديدتريبهخودگرفته است. او در يك سخنراني در مارسي بر خواست جبهه ملي مبني بر خروج فرانسه از اتحاديه اروپا تاكي//د ورزيد و گفت: حوزه اي//ن اتحاديه براي تروريستها مانند يك آبكش شده و آنها در اين منطقه به عنوان گردشگر در رفت و آمدند.

رهبر راس//تگرايان افراطي فرانسه افزود در صورت پيروزي در انتخابات براي خروج فرانسه از اتحاديه اروپا )فرگزيت(، مانند آنچه در بريتانيا رخ داد، همهپرسي برگزار خواهد كرد. او در اين سخنراني همچنين خواس//تار ريشهكن كردن زهر اسالمگرايان افراطي شد. در حاشيه مراسم تبليغاتي لوپن در مارس//ي گروههاي مخالف و طرف//دار او درگير ش//دند. نيروهاي پليس براي متفرقكردن آنها از گاز اشكآور استفاده كردند. مارين لوپن در انتخابات به ماكرون ميبازد از طرفي ب//ه گزارش رويترز، براس//اس يك نظرس//نجي كه ديروز منتشر ش//د، كانديداي ميانهروي فرانسه ميتواند در دور نخست انتخابات رياس//تجمهوري اين كش//ور كه ف//ردا برگزار ميش//ود، در راس قرار بگيرد و رقيبش از حزب راست افراطي در اين انتخابات پيروز نميشود. در انتخابات رياستجمهوري فرانسه دو كانديداي ديگر هم هس//تند كه يكي از آنها فرانسوا فيون محافظهكار و ديگري ژان لوك مالنش//ون چپ افراطي است.

در نظرسنجي موسسه «Elabe» كه ديروز و براي شبكه خبري بي. اف. ام و مجله اكسپرس منتشر شد، مشخص شد كه در دور دوم انتخابات امانوئل ماكرون ميانهرو 65 درصد آرا را در مقابل 35 درص//د آراي مارين لوپن راس//ت افراطي به دست ميآورد.

ايننظرسنجيروزهايچهارشنبهوپنجشنبه گذشته و پيش از تيراندازي در پاريس كه باعث كش//ته ش//دن يك افسر پليس ش//د و داعش مس//ووليت آن را برعهده گرفت، صورت گرفته است. در اين نظرسنجي همچنين مشخص شد كه ماكرون در دور نخست انتخابات ميتواند 24 درصد آرا را به دست بياورد درحالي كه لوپن تنها 21/5 درصد آرا را كسب ميكند.

در اين نظرسنجي همچنين مشخص شد كه فرانسوافيون،كانديدايمحافظهكارنيزميتوانددر دورنخستاينانتخابات02 درصدآرارابهدست بياورد. ژان لوك مالنشون، نامزد چپ افراطي نيز كه به دنبال افزايش مالياتها براي ثروتمندان و هزينه 100 ميليارد يورويي در بخش ساخت و ساز و پروژههاي انرژي تجديدپذير است، ميتواند در دور نخست اين انتخابات 5 / 19 درصد آرا را از آن خود كند. اگر مالنش//ون بتواند به دور دوم انتخابات كه هفتم مي سالجاري ميالدي برگزار ميشود، وارد شود به راحتي و با اختالف خوبي ميتواند فيون و لوپن را شكست دهد اما به نظر ميرسد با كسب آراي 41 درصدي در مقابل 59 درصد آراي ماكرون از وي شكست بخورد. انتظار ميرود 71 درصد در دور نخس//ت اين انتخابات شركت كنند.

هش/دار الگارد درباره پيروزي راست افراطي

رييس صندوق بينالمللي پول گفت، پيروزي كانديداي راس//تافراطي فرانس//ه در انتخابات رياستجمهوري اين كشور به معناي بينظمي و آشفتگيهاي اقتصادي و سياسي خواهد بود.

كريستين گفت: پيروزي مارين لوپن ميتواند باعث بروز ناآراميها و بينظميهاي گسترده و به وجودآمدنخطرآشفتگيشود.لوپنقولدادهكه در صورت پيروزي در انتخابات رياستجمهوري فرانس//ه، اين كش//ور را از ناحيه يورو خارج كند و رفراندومي را همانند برگزيت ترتيب دهد كه فرانسه هم از اتحاديه اروپا خارج شود.

ريي//س صندوق بينالمللي پ//ول ادامه داد، اتحاديه اروپا و هماهنگسازي در اروپا از مسايل بس//يار مهم در نظم سياسي پس از جنگ دوم جهاني بهشمار ميروند. وي در ادامه گفت: اينها ما را از ترس جنگها حفاظت ميكنند و ما نياز داريم تا اينها را نگه داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.