چالش ترامپ با خطرناكترين رژيم جهان

Jahan e-Sanat - - News -

فاطم/ه رحيم/ي- ب//ا توجه ب//ه ب//اال گرفتن تنش واش//نگتن- پيونگ يانگ جامع//ه جهاني نگران درگرفتن جنگ هستهاي بين اين دو كشور است، از طرفي شوراي امنيت به تازگي با صدور بيانيهاي آزمايشهاي موش//كي اخير كرهشمالي را محكوم كرده و تهديد كرد كه به دليل رفتارها و سياس//تهاي كرهش//مالي كه ناآرامي و نگراني در جه//ان ايجاد ميكند، تحريمهاي جديدي را عليه اين كشور اعمال ميكند.

از سوي ديگر مسكو نيروهاي خود را در مرز كرهشمالي مس//تقر كرده، نگراني چين و كرهجنوب//ي هر روز افزايش مييابد. اكونوميس//ت در آخرين شماره خود به باال گرفتن تنش بين آمريكا و كرهش//مالي پرداخته است كه در ادامه ميخوانيد.

كرهشمالي ميتواند همان اندازه كه هشداردهنده است، گيجكننده باشد. حكومت اين كشور ماركسيستي ارثي است. جوانتري//ن و همچنين پيرترين رهب//ر جهان را دارد. كيم جونگاوندردهه03زندگياشاستوپدربزرگشكيمايل سونگ با وجود آنكه در سال 1994 درگذشت، رييسجمهور ابدي اين كشور محسوب ميشود. او در پانزدهم آوريل تولد باش//كوهي براي پدربزرگ خود برگزار كرد و با وجود آنكه اين رژيم دشمنان خود را تهديد به حمله تسليحات هستهاي ميكند، گروه كر مردان همصدا ميخواندند صلح با دستان ما تضمين شده است.

مقابله با اين رهبر جوان مهمترين وظيفه دونالد ترامپ خواهد بود. همچنين اين امر آزمون وي در مورد رسيدگي به روابط با چين است.

ضمن اينكه ترامپ بايد صبور باشد كه البته او ميگويد وقتي بحث به كرهشمالي ميرسد، تحمل كمي دارد و معاونش مايك پنس ميگويد تمام گزينهها روي ميز است.

كرهشمالي توسط ديكتاتوري اداره ميشود كه هرگونه نشانه خيانت به رژيم را با مجازات مرگ پاسخ ميدهد. كيم تاكنون تعدادي از خويشاوندان خود را به دليل توهم به قتل رسانده است. چشمانداز عملكرد چنين مردي كه لسآنجلس را تهديد ميكند، وحش//تناك است. اين در حالي است كه حمله پيشدس//تانه به كرهش//مالي دور از مسووليت است. تجهيزات هستهاي اين كشور مخفي هستند و ممكن است در اعماق زمين باشند. موشكهايش روي پرتابكنندههاي متحرك پراكنده هستند. توكيو آن طرف درياي ژاپن است. سئول، پايتخت صلحآميز، تنها چند مايل با كرهشمالي فاصله دارد. موشكهاي توپخانهاي و متعارف ميتواند آن را نابود كند. يك درگيري ممكن است به سرعت، هستهاي شود و جان ميليونها نفر را بگيرد. ترامپ نميتواند خواهان آغاز يك جنگ باشد. اقدامات نظامي او در سوريه و افغانستان نشان ميدهد او محتاطتر از آن چيزي است كه صحبتهايش نشان ميدهد، اما حتي اين تصور كه ممكن اس//ت او اول حمله كند هم خطرناك اس//ت. اگر كيم به اين باور برس//د كه يك حمله آمريكايي قريبالوقوع است، دستور حمله اتمي پيشدستانه خود را صادر خواهد كرد. بنابراين ترامپ بايد خيلي فوري به لفاظيهاي خود خاتمه دهد. 3 نسل از كيمها كافي است اگر كرهش//مالي شرق آس//يا را ناآرام كند يا يك رقابت تس//ليحاتي منطقهاي كه ژاپن و كرهجنوبي را به س//مت ساخت تسليحات هستهاي سوق ميدهد را آغاز كند، چين هيچ سودي نخواهد برد. ترامپ بايد بار ديگر به متحدانش در توكيو و سئول اطمينان دهد كه تحت حمايت عمو سام هس//تند اما وي همچنين بايد با نگرانيهاي چين هم كنار بيايد. در اين زمينه او بايد آش//كارا نش//ان دهد كه مسدود كردن و به عقب راندن برنامه هستهاي كرهشمالي هدف اصلي اوست نه تغيير رژيم. چين متنفر است كه بخواهد اعتراف كند سلسله كيم شايد ادامه نيابد اما عدم برنامهريزي براي اين احتمال، بياحتياطي است.

پي//ام اصلي ب//راي كيم و اس//الفش اين اس//ت كه اگر كرهشمالي از تسليحات هستهاي خود استفاده كند، اين رژيم معدوم خواهد شد. در درازمدت، الحاق دو كره اجتنابناپذير و مطلوب است، در عين حال كه ميتوان و بايد كيم جونگ اون را از جنگافروزي بازداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.