ماتيس: ترامپ ممكن است به عربستان سفر كند

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز-جرميكوربينپنجشنبهگذشتهكارزارانتخاباتياشراباحمله به حزب محافظهكار آغاز كرد و وعده افزايش ماليات بر درآمد ثروتمندان و شركتهاراداد.بااينحالبراساسنظرسنجيهاكوربيندرانتخاباتهشتم ژوئن با شكست سنگيني مواجه خواهد شد. رهبر حزب كارگر گفت: اين حزب محافظهكار است، حزب ثروتمندترينها و افرادي كه حق ويژه دارند كه در مقابل حزب كارگر است. اين سيستم مستقر است كه در برابر مردم است و وظيفه تاريخي ماست كه باعث غلبه و پيروزي مردم شويم. ترزا مي گفت: در حال حاضر در اين انتخابات، انتخاب بسيار روشني در برابر ماست؛ انتخابي بين رهبري قوي و باثبات تحت رهبري محافظهكاران يا ائتالف ضعيف و ناپايداري از هرج و مرج به رهبري جرمي كوربين.

دويچهوله- پليس آلمان 10 روز پس از حمله به اتوبوس بورس//يا دورتموند، س//حرگاه ديروز يك فرد 28 ساله را در حوالي شهر توبينگن آلمان دستگير كرد. گفته ميشود فرد دستگيرشده يك آلماني روستبار است. هدف و انگيزه او از حمله به اتوبوس تيم بورسيا دورتموند كاهش ارزش سهام اين باشگاه در بازار بورس بوده است.

در صورت كاهش ارزش سهام باشگاه دورتموند، فرد مهاجم ميتوانسته ميليونها يورو كسب درآمد كند. هدف از حمله، كشتن يا مجروح كردن چند نفر از بازيكنان تيم دورتموند بوده است. در صورت عملي شدن اين برنامه، ارزش سهام باشگاه دورتموند كاهش مييافت و از اين طريق اين فرد ميتوانست با 78 هزار يورويي كه از طريق ‪Put Option‬ يا قرارداد اختيار فروش در ارتباط با س//هام اين باش//گاه سرمايهگذاري كرده بود، ميليونها يورو كسب درآمد كند.

-AFP وزير دفاع آمريكا در جريان مذاكره با همتاي عربستاني خود با هدف نيرو بخشيدن به ائتالف رياض / واشنگتن تاكيد كرد: آمريكا ميخواهد شاهد يك عربستان قوي باشد.

جيمز ماتيس پس از ديدار با مقامات ارشد عربستان در رياض گفت ممكن است رييسجمهور آمريكا به عربستان سفر كند؛ كشوري كه متحد ديرينه آمريكا محسوب ميشود و از رويكرد تندروتر واشنگتن نسبت به ايران استقبال كردهاست.ماتيسدرمذاكرهباجانشينوليعهدعربستانووزيردفاعاينكشور با اشاره به سرويس مخفي و سرويس امنيت نظامي عربستان، گفت: به نفع ماست كه شاهد يك عربستان قوي باشيم. كاري كه ما ميتوانيم امروز انجام دهيم اين است كه راه را براي سفر دونالد ترامپ به رياض هموار سازيم.

اگر ترامپ پيش از ش//ركت در اجالس ناتو در 25 مي در بروكس//ل به عربستان سفر كند اولين سفر خارجي او به عنوان رييسجمهور آمريكاست و رفتن به رياض در چنين سفري ميتواند پيامهاي بسياري داشته باشد. آمريكا و عربستان سالهاست كه روابط ديرينهاي بر مبناي تبادل امنيت آمريكا با نفت عربستان دارند اما روابط ميان اين دو در دولت باراك اوباما، رييسجمهور سابق آمريكا تا حدودي خدشهدار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.