جلسه شوراي اروپا براي تنزل جايگاه تركيه

Jahan e-Sanat - - News -

مجمع پارلماني شوراي اروپا (PACE) در نظر دارد در طول چند روز آينده براي بررسي تنزل جايگاه تركيه و بازگشايي روند نظارت عليه اين كشور در پاسخ به وضعيت اين كشور تشكيل جلسه دهد.

براساس پيشنويس گزارش تهيه شده توسط كميته نظارت اين مجمع، اين پيشنهاد داده شده است كه روند نظارت بر تركيه تا زمان رفع نگرانيها از سوي اين كشور دوباره از سر گرفته شود. اگر اين مجمع اين اقدام را انجام دهد، در اين صورت روند حقوقي در شوراي اتحاديه اروپا براي به بحث گذاشتن عضويت تركيه در اتحاديه اروپا آغاز ميشود.

24 آوريل اين مجمع درباره تركيه تصميم خواهد گرفت. در همين راستا دموكرات مسيحيها در اين مجمع كمپيني را براي به تعويقانداختن مساله تركيه به بعد از انتخابات آلمان در ماه دسامبر آغاز كردهاند.

براساس پيشنويس گزارش تهيهشده انتقادهاي جدي نسبت به زير سوال رفتن نهادهاي دموكراتيك در تركيه طي دوران وضعيت فوقالعاده در اين كشور وجود دارد همچنين نگراني شديدي نسبت به پااليشهاي انجام شده در ادارات عمومي و دستگاه قضايي بيان شده است.

در همين راستا، طاليپ كوچوكجان، رييس هيات تركيه در اين مجمع اعالم ك//رد آنها به تالشهاي خود براي رفع اين نگرانيها ادامه ميدهند. وي ادامه داد: آنكارا ميخواهد ديالوگ خود را با اين مجمع حفظ كند همچنين تركيه پيشنهاد داده است كه آنكارا در اين مجمع به صورت مشترك نقشه راهي را براي حل مسايل مختلف ترسيم و يك جدول زماني ارائه كند.

همچنين آنكارا از رياست مجمع براي سفر به اين كشور براي گفتوگو درباره انتقادات و رفع نگرانيها دعوت كرده اما هنوز اين سازمان اروپايي پاسخي نداده اس//ت. تركيه در اين مجمع از س//الهاي 1996 تا 2004 در روند نظارت قرار داشت اما با شروع اصالحات توسط دولت تركيه در اوايل دهه 2000 اين روند نظارت به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.