آمريكا به دنبال بازداشت بنيانگذار ويكي ليكس

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مقامات آمريكا اعالم كردند آنها اتهاماتي را عليه موسس وبسايت افشاگرويكيليكسآمادهكردهاند.درپياظهاراتاخيررييسسازمانسياعليه جوليان آسانژ به عنوان يك سرويس اطالعاتي متخاصم غيردولتي، دادستان كل آمريكا اعالم كرد، بازداشت آسانژ در اولويت قرار دارد. وي گفت: در حال حاضر ما تالشهاي خود را براي بازداشت وي افزايش دادهايم. پروندهاي در اين باره باز كردهايم و به دنبال بازداشت برخي از افراد هستيم.

دادس//تان آمريكا دادخواس//ت غيررسمي حاوي اتهامات مختلفي عليه كاركنان ويكي ليكس تنظيم كرده است. از اتهامات مطرح شده ميتوان به دزدي اموال دولت و نقض قوانين جاسوسي اشاره كرد. مقامات آمريكايي اعالم كردند، اين دادخواست هنوز كامل نشده است و تصويب آن نياز به تاييد سطوح عالي قضايي آمريكا دارد. اين اقدامات در حالي انجام ميشود كه دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا در دوران مبارزات انتخاباتياش اعالم كرده بود كه ويكي ليكس را دوست دارد. چندي قبل رييس سازمان سيا در سخناني سازمان اطالعاتي ارتش روسيه را متهم كرد كه از ويكي ليكس براي ضربه زدن به كمپين انتخاباتي آمريكا استفاده كرده است. رييس سيا گفت: ويكي ليكس مانند يك سازمان اطالعاتي متخاصم رفتار كرده و حرف ميزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.