استقرار نيروهاي روسي در نزديكي مرزهاي كرهشمالي

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- مسكو در پي تهديد اخير كرهشمالي نيروهاي خود را به سمت مرزهاي مشتركش با كرهشمالي حركت داده است. روسيه همزمان با تهديد كيم جونگ اون، رهبر كرهشمالي به يك حمله نظامي پيشدستانه و بزرگ عليه آمريكا، نيروهاي خود را به سمت مرزهايش با كرهشمالي به حركت درآورده است. ديلي تلگراف نوشت، اين اقدام مسكو در حالي انجام شده كه جامعه جهاني نسبت به افزايش تنشها ميان پيونگ يانگ- واشنگتن و احتمال وقوع درگيريهايي ميان دو طرف نگران است، به ويژه كه شوراي امنيت به تازگي با صدور بيانيهاي آزمايشهاي موشكي اخير كرهشمالي را محكوم كرده و تهديد كرد كه به دليل رفتارها و سياستهاي كرهشمالي كه ناآرامي و نگراني در جهان ايجاد ميكند، تحريمهاي جديدي را عليه اين كشور اعمال ميكند. اين روزنامه به نقل از حزب كارگران حاكم كرهشمالي آورده است، اگر حمله پيشگيرانه و پيشدستانهاي انجام شود، نه تنها مزدوران امپرياليسم آمريكا در كرهجنوبي و اطراف آن نابود خواهند شد بلكه كل خاك آمريكا به تلي از خاكستر تبديل خواهد شد. همچنين روسيه در نظر دارد ظرف چند روز آينده س//امانه موشكي »تور« را در منطقه والديواستوك در مرز روسيه با كرهشمالي مستقر نمايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.